1 වංශාවලිය 23:22

1 වංශාවලිය 23:22 SROV

එලෙයාසර් මළේය, ඔහුට දූවරුන් මිස පුත්‍රයෝ නොසිටියෝය. ඒ තැනැත්තියන්ගේ සහෝදරයෝවූ කීෂ්ගේ පුත්‍රයෝ ඔවුන් පාවාගත්තෝය.
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 වංශාවලිය 23:22