Mata 1
MFI

Mata 1

1
*Kergema á eggye-aha-ŋara ge Yaisu *Almasiihu
(Luka 3:23-38)
1Náwa *kergema á eggye-aha-ŋara ge Yaisu *Almasiihu. Ŋane ta yanaa am emnde á *Dawuda. *Dawuda keni wulfe á Ibrahima. 2Ibrahima a yese Isiyaaku, Isiyaaku a yese Yakubu, Yakubu a yese Yahuda antara egdzara a mama-aha-ŋara. 3Yahuda a yese tara Farais, antara Jara, a yateraa an Tamar. Daaci Farais a yese Haisruna, Haisruna a yese Aram, 4Aram a yese Aminadabu, Aminadabu a yese Nasanu, Nasanu a yese Salmuna, 5Salmuna a yese Bauyais, a yanaa an Rahab. Bauyais a yese Aubaid, a yanaa an Rut, Aubaid a yese Yaisa, 6Yaisa a yese *Dawuda, ba ŋane una gevge slekse na. *Dawuda a yese Suleymanu, a yanaa an mukse na ndza mukse á Uriya na. 7Suleymanu a yese Raubawam, Raubawam a yese Abiya, Abiya a yese Asa, 8Asa a yese Yusafat, Yusafat a yese Yauram, Yauram a yese Ujiya, 9Ujiya a yese Yauwatam, Yauwatam a yese Akas, Akas a yese Haijaikiya, 10Haijaikiya a yese Manasa, Manasa a yese Amaus, Amaus a yese Yusiya, 11Yusiya a yese Yaihukiya antara egdzara a mama-aha-ŋara am sarte na ta kyaa emnde a *Iserayiila á dem *Babila na.
12Am iga á una ŋanna maa, Yaikuniya a yese Salatiyail, Salatiyail a yese Jauraubabila, 13Jauraubabila a yese Abihuda, Abihuda a yese Ailiyakim, Ailiyakim a yese Ajaura, 14Ajaura a yese Sadauka, Sadauka a yese Akim, Akim a yese Ailihuda, 15Ailihuda a yese Ailiyajaaru, Ailiyajaaru a yese Mattan, Mattan a yese Yakubu, 16Yakubu a yese Yusufa zhele á Maari na a yaa Yaisu na tá ɗahaná an *Almasiihu.
17Daaci kezlakula á jeba-aha ŋanna, a fetuwe áte Ibrahima sem zamane á *Dawuda, á maga jeba kelaawa ju ufaɗe. Fantau áte *Dawuda sem zamane na ta kyaa emnde a *Iserayiila á dem *Babila, jeba kelaawa ju ufaɗe. Tsante am zamane ŋanna, sem sarte na ta yaa Yaisu *Almasiihu keni, jeba kelaawa ju ufaɗe.
Laukta á ya Yaisu *Almasiihu
(Luka 2:1-7)
18Náwa a sawa estuwa laukta ta yese Yaisu *Almasiihu. Emmeŋara Maari wá, á shebaná ba Yusufa. Ba lauktu á danaada Yusufa á dem mba-aara keni, kerteŋ Maari lyemlye huɗe an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 19Daaci zhele-aara Yusufa maa, ŋane dzayye ervauŋɗe-aara, wayeteka ɗekiɗeki ganakini á ɓalaná áza emnde, á kátá ƴanƴa á ba an nasherire. 20Daaci ba ŋane keni átira dzama una ŋanna, a naba jesaarhe ge malika á Yaakadada á katafke-aara am shene, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yusufa egdza á *Dawuda, a waŋka lyáwá ge gá mukse á ŋa Maari. Aɗaba egdze na am huɗe-aara na wá, a lyanmá ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe an hákuma-aara. 21Á de yá egdzere zhele, ká de faná zhera á Yaisu, aɗaba á de lya emnde-aara am haypa-aha-aatare.»
22Baɗemme á una ŋanna, aŋkwa á magava á ba áte una ndza a ndahanaa Yaakadada á kya an we á nabi na kalkale. Aɗaba a ba ŋane: 23«Náwa watse á shá huɗe gyaale na zlaɓe diyaaka zhele na, á de yá egdzere zhele, zhera-aara wá, tá de ɗahaná an Aimanuwail.» Zhera ŋanna wá, á kátá ba: Dadaamiya aŋkwa antara miya.
24Daaci tsetsa Yusufa am háre, a magán ba seke una a bannaa malika á Yaakadada na. A naba gá Maari ge mukse-aarire. 25Amá Yusufa njaaka antara Maari ɗekiɗeki seke tara zhele an mukse, dem sarte na a yese egdze-aara egdzere zhele na. Daaci Yusufa a fete zhera á egdzere Yaisu.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved 


Learn More About Wakita á Dadaamiya (wandala)