YouVersion Logo
Search Icon

MATIYU 1

1
1Yisa Masiiya daa yi la NaaDauda naam tuŋŋu za'anɔri ni na, ŋɔn NaaDauda muna n daa nyɛ ti zaa yaaba Ibrahim ya'aŋŋa: ka Yisa yaadima yɛla nŋɔa :-
2Ibrahim daa dɔ'ai biiya, ka u bii mun yuuri Yisahaaku; ka Yisahaaku bii n daa nyɛ Yaakubu, ka Yaakubu mun biisi daa nyɛ Gyuuda ni u tunzɔppa. 3Gyuuda biisi daa nyɛ Pɛrɛzi ni Zeera, ba ma Tamaara ŋɔn daa dɔ'ai seeba n‑ti u la, ka Pɛrɛzi mun bii daa nyɛ Hɛzrɔn, ka Hɛzrɔn bii daa nyɛ Raam. 4Raam bii n daa nyɛ Aminadaba, ka Aminadaba mun bii daa nyɛ Neeseoon, ka Neeseoon bii daa nyɛ Salimoon. 5Salimoon bii n daa nyɛ Bɔ'azi, Reehabu ŋɔn daa dɔ'ai n‑ti u la, ka Bɔ'azi ni u pɔ'a Ruuta bii mun daa nyɛ Oobɛdi, ka Oobɛdi bii daa nyɛ Gyɛsi, 6ka Gyɛsi mun bii daa nyɛ NaaDauda.
Tɔ; NaaDauda bii n daa nyɛ NaaSulɛmaana - pɔ'asɔ ŋɔn daa daŋŋi n‑niŋi Yuraaya pɔ'a la daa dɔ'ai u n‑ti u. 7Ka NaaSulɛmaana bii daa nyɛ NaaRɛhɔbɔ'am, ka NaaRɛhɔbɔ'am mun bii daa nyɛ NaaAbaigya, ka NaaAbaigya bii daa nyɛ NaaEesa; 8NaaEesa bii daa nyɛ NaaGyihoosafatti, ka NaaGyihoosafatti mun bii daa nyɛ NaaGyooram, ka NaaGyooram bii daa nyɛ NaaYuzaaya. 9NaaYuzaaya bii daa nyɛ NaaGyootam, ka NaaGyootam mun bii daa nyɛ NaaEehazi, ka NaaEehazi bii daa nyɛ NaaHɛzikaaya; 10NaaHɛzikaaya bii daa nyɛ NaaManasa, ka NaaManasa mun bii daa nyɛ NaaEemɔn, ka NaaEemɔn bii daa nyɛ NaaGyoosaaya. 11Ka ŋɔn NaaGyoosaaya biisi n daa nyɛ NaaGyɛkɔnaaya ni u tunzɔppa: lala saha ka ba daa gbaasi ba n‑kyaŋŋi Babɛlɔn.
12Tɔ; ka Babɛlɔn kyɛnni saha la nyaaŋŋa, ka NaaGyɛkɔnaaya daa dɔ'ai biiya, ka u bii mun yuuri Seaalitiyɛli, ka Seaalitiyɛli bii daa nyɛ Zɛrubabɛli; 13Zɛrubabɛli bii daa nyɛ Abaayuda, ka Abaayuda mun bii daa nyɛ Ilayakyiim, ka Ilayakyiim bii daa nyɛ Eezɔr; 14Eezɔr bii daa nyɛ Zeedɔkku, ka Zeedɔkku mun bii daa nyɛ Eekyim, ka Eekyim bii daa nyɛ Ilayuuda; 15Ilayuuda bii daa nyɛ Ɛliyeeza, ka Ɛliyeeza mun bii daa nyɛ Matan, ka Matan bii daa nyɛ Yaakubu sɔ. 16Ŋɔn Yaakubu maa bii n daa nyɛ Gyoosɛfi; ka Gyoosɛfi mun daa nyɛ Mariama sira - ŋɔn Mariama mun daa dɔ'ai Yisa, sɔ ban boonni ‘Kirisita, Masiiya’ la.
17Tɔ; ka dinŋɔna Ibrahim saha zaŋŋi nti paai NaaDauda saha ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi; ka NaaDauda saha zaŋŋi nti paai ban daa gbaasi ba n‑kyaŋŋi Babɛlɔn sahaseaa la, ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi yaasa; ka Babɛlɔn kyɛnni saha la zaŋŋi nti paai Yisa Masiiya mun gba saha la, ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi yaasa m‑paasi.
18Tɔ. Ban daa dɔ'ai Yisa Masiiya seem nŋɔa#:-
Sahaseaa ban daa zaŋŋi u ma Mariama n‑ti Gyoosɛfi, ka na bu taasi u la, di saha ka ba daa yi nya ka Naawunni Sii Kasi yiiko daa pun kyɛ ka pɔ'asariga maa mari puuwa. 19U sira Gyoosɛfi daa nyɛ la ninvugsuŋŋu pam, ka dizugu u daa yɛli, ni, u ya sɔ'ai n‑za'asi u ka niriba bu ya baŋŋi di gbinni: ni, “M bu boori ni ba ti diisi u vi.” 20Ŋɔn daa na kur teesiri lala yɛla maa, ka u daa zaasi zaasimni, ka ti Dugma malaaka daa kyɛ u saani na n‑yɛli u, “Nyini Gyoosɛfi ŋɔn nyɛ NaaDauda ya'aŋŋa wa, di zɔri dabeem ni i kyɛ ka ba taasi Mariama i yiri na, dama ŋɔn mari puseaa maa yi la Naawunni Sii Kasi yiiko ni na. 21U nin ti dɔ'ai bidibga, ka i purim u yuuri Yisa, dama u nin ti tiligi u niriba ba tumbeeri taalli zaa ni.” 22Dinŋɔ zaa daa niŋni ni di kyɛ ka anabi maa yɛligu ti niŋi yɛlimaŋni - ti Dugma ŋɔn daa pun kyɛ ka anabisɔ daa yɛli seem la, ni#:-
23“Pɔ'asarisɔ nin ti gbaai puuwa n‑dɔ'ai bidibga,
Ka ba ti booli u yuuri Imanuɛl.”
(ka gbinni nyɛ la ‘Naawunni bɛ la ti saani’)
24Tɔ, ka sahaseaa Gyoosɛfi ŋɔn daa neaai goom ni la, u daa niŋi hoo ti Dugma malaaka maa ŋɔn sa yɛli u seem maa, ka kyɛ ka ba taasi u pɔ'a maa na n‑ti u. 25Amaa ba daa bu la'am taaba n‑dooni halli ka Mariama ti dɔ'ai u pɔ'asaridɔ'am, bidibga; ka Gyoosɛfi daa puri u yuuri Yisa.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;