YouVersion Logo
Search Icon

Məco 1

1
Yezu nàmbala bɛ́ yilə né
(Lwiki 3.23-38)
1Yezu Kristə wɔ́ Abəraham ǹdə́ Dəvyidi nɔ̃̌. Nyǐnə ń nàmbala bɛ́ yilə né.
2Wɔ́ Abəraham ń lùl Yəzakɛ,
Yəzakɛ zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ,
Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Zhidə ǹdə́ ń da-byâ bɛ́,
3Zhidə zɛ̃̀ n zə Tamaarɛ n mə n lù Farɛɛsɛ ǹdə́ Zara,
Farɛɛsɛ zɛ̃̀ n lù Esərɔm,
Esərɔm zɛ̃̀ n lù Aram,
4Aram zɛ̃̀ n lù Amyənadaabɛ,
Amyənadaabɛ zɛ̃̀ n lù Naasɔ̃,
Naasɔ̃ zɛ̃̀ n lù Saləma,
5Saləma ǹdə́ ń kɛ̃ Arayaabɛ zɛ̃̀ bə lù Booze,
Booze ǹdə́ ń kɛ̃ Riti zɛ̃̀ bə lù Obɛɛdɛ,
Obɛɛdɛ zɛ̃̀ n lù Zhese,
6Zhese zɛ̃̀ n lù pyɔ̌ Dəvyidi,
Dəvyidi zɛ̃̀ n zə Yuri kɛ̃ mɔ́ n mə n lù Saləmɔ,
7Saləmɔ zɛ̃̀ n lù Orɔbwaam,
Orɔbwaam zɛ̃̀ n lù Abya,
Abya zɛ̃̀ n lù Asafɛ,
8Asafɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzafatɛ,
Zhɔzafatɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔram,
Zhɔram zɛ̃̀ n lù Ozhaasɛ,
9Ozhaasɛ zɛ̃̀ n lù Zhwatam,
Zhwatam zɛ̃̀ n lù Akaazɛ,
Akaazɛ zɛ̃̀ n lù Ezəcaasɛ,
10Ezəcaasɛ zɛ̃̀ n lù Manasɛ,
Manasɛ zɛ̃̀ n lù Amɔnɛ,
Amɔnɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzhaasɛ,
11Zhɔzhaasɛ zɛ̃̀ n lù Yəkɔnəya ǹdə́ ń da-byâ bɛ́.
Wɔ́ rə̀myɛ́ yi ní bə̀ zɔ Esərayɛl lyì bí bə mʼe vò Babyəlɔnɛ.
12Bə̀ gə́ zɔ bɛ bə mʼe vò gàà, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yəkɔnəya zɛ̃̀ n lù Salacəə,
Salacəə zɛ̃̀ n lù Zorobəbyəə,
13Zorobəbyəə zɛ̃̀ n lù Abyuudi,
Abyuudi zɛ̃̀ n lù Elyəcim,
Elyəcim zɛ̃̀ n lù Azɔɔrɛ,
14Azɔɔrɛ zɛ̃̀ n lù Sadɔɔkɛ,
Sadɔɔkɛ zɛ̃̀ n lù Acim,
Acim zɛ̃̀ n lù Elyuudi,
15Elyuudi zɛ̃̀ n lù Elyazaarɛ,
Elyazaarɛ zɛ̃̀ n lù Matã,
Matã zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ.
16Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Marɛ byal Zhozefu. Wɔ́ Marɛ mɔ́ ńmyɛ̌ ń lùl Yezu mú mɔ̀bɔ́ bə̀ nʼê byẽ̀ bə̀ Kristə mó.
17Èta, kɔn gə́ ju kùr ǹdə́ Abəraham e mʼe yí Dəvyidi yi ní mú, wɔ́ nàmbala kùrə̀ shí ǹdə́ nə̀na. Kɔn zhí Dəvyidi e mʼe yí bə̀ gə́ zɔ Esərayɛl lyì bí bə mʼe vò Babyəlɔnɛ yi ní mú myɛ, wɔ́ nàmbala kùrə̀ shí ǹdə́ nə̀na. Kɔn zhí bə̀ gə́ zɔ bɛ bə mʼe vò Babyəlɔnɛ yi ní e mʼe yí Kristə lul lé mó myɛ, wɔ́ nàmbala kùrə̀ shí ǹdə́ nə̀na.
Yezu lul lé
(Lwiki 2.1-7)
18Nyǐnə bə̀ gə́ lùl Yezu Kristə né. Ń ná Marɛ yà ń nə́ ń jí Zhozefu, sə Marɛ zɔ pǔ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ jòm ǹdə́ dwã yé. 19Ń byal Zhozefu yà ń wɔ́ wu-cángá cə́bal. Ń yà ń tá ń yâl n zhìlì Marɛ yil yé. Rə̀myɛ́ ce, ń zɔ̀m n gu ń wẽ́ bə̀ ń mà n zhɛ̃̀ mɔ̀ n vùr mò shɛ́shɛ́.
20Ń gə́ yà ń nə́ ń tɛ́rɛ́ rə̀myɛ́ yi ní, Cinu màlɛ́ka èdù lyí mu ń dàrhà wẽ́, e wɔ̀ mɔ̀: “Dəvyidi byǐ Zhozefu, bə̀ká dùr ywẽ yé. Jǒm ǹdə́ ǹ kɛ̃ Marɛ, bə̀ pwǐ y kɛ̀bɛ́ ń zhe mó wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ tum. 21Ń mà n lù byǐ. Ǹ mʼâ ce ń yil bə̀ Yezu, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n vwârh ń dwí lyì bí bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́.”#1.21 “Yezu” kùr wɔ́: Cinu nə́ ń vwârh lyì bí, ráá: Cinu wɔ́ lyì bí zwennə.
22Rə̀myɛ́ gakó wɛ̀rhɛ́, mùnì zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Cinu yà ń tó ń nyì-zwennə mó dɛnnɛ n byili mú pyìrh. Ń yà ń zɔ̀m n wɔ̀:
23“Nyǐnə kɛ̃-byǐ kɛ̀bɛ́ è yə̀l bal pár mʼa zə pǔ, e lù bal-byǐ.
Bə̀ mʼa byẽ̀ y bə̀ Emawəə.”
Rə̀ kùr wɔ́: “Yi ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba.”
24Zhozefu gə́ zɛ̃̀ jan dɛ́ wa, ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə Cinu màlɛ́ka y gə́ byili mu ní. N jòm ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́, 25sə ń yə̀ ń pár lwar kɔn mʼe yí ń byǐ mú lul. N ce ń yil bə̀ Yezu.

Currently Selected:

Məco 1: lee

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy