YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 1

1
Hwəlfə jijihiy Yesəw paꞌ ti dəꞌwə ghən tsa ci
(Lk 3:23-38)
1 # Rm 1:3-4; 2Tim 2:8; Mt 20:30-31 Avanay njasa nza hwəlfə jijihiy Yesəw *Kəristəw, ntsaa səvəri mbə kar *Davitə ghəshi lə *Abəraham.
2 # Ghava 21:2-3; 25:26; 29:32–30:24 Tə kwataŋay, baw Abəraham yakə *Izakə, mbaꞌa Izakə yakə *Zhakwapə, mbaꞌa Zhakwapə yayakə kar Zhəwda, ghəshi lə nihwəti ngwarməhiy gwaꞌa. 3#Ghava 38:29-30; Rətə 4:18-22Mbaꞌa Zhəwda yakə kar Peresə lə Zara. Tamar na mbəghəshi kar Peresə lə Zara. Mbaꞌa Peresə yakə Esərəm, baw Esərəm yakə Ram, 4baw Ram yakə Aminadabə, mbaꞌa Aminadabə yakə Nashən, mbaꞌa Nashən yakə Salmən. 5#1:5 Rahabə: Zhə 2:1-24; kar Rətə lə Bəwazə: Rətə 1:4Dzəghwa Salmən baw yakə Bəwazə. *Rahabə na mbəghəy Bəwazə tsa va. Dzəghwa Bəwazə baw yakə ꞌWəbetə. Mbəghəy ꞌWəbetə na Rətə. Mbaꞌa ꞌWəbetə yakə *Zhese, 6#1:6 mbəghəy Saləmaŋw: 2Sam 11–12mbaꞌa Zhese yakə mazə *Davitə ki.
Dzəghwa baw mazə Davitə yakə *Saləmaŋw. Mbəghəy Saləmaŋw na mali ꞌWəri va niy nza ki. 7#2NəMezh 11:31–13:23Mbaꞌa Saləmaŋw yakə Rəbəwam, baw Rəbəwam yakə Abiya, baw Abiya yakə Asafə, 8#2NəMezh 13:23–21:20; 26:1baw Asafə yakə Zhəzafatə, baw Zhəzafatə yakə Zhəwram, baw Zhəwram yakə ꞌWaziyasə, 9#1NəMezh 26:1–28:27baw ꞌWaziyasə yakə Yətam, baw Yətam yakə Ahazə, baw Ahazə yakə Ezhekiyasə. 10#2NəMezh 29:1–33:25Mbaꞌa Ezhekiyasə yakə Manase, mbaꞌa Manase yakə Amaŋw, baw Amaŋw yakə Zhəshiyasə, 11#2NəMezh 34:1–36:21baw Zhəshiyasə yakə Yekwəniya, ghəshi lə nihwəti ngwarməhiy, geꞌi ghala pətsaa niy kəəsəhwəshi mbəzli ka *Babilaŋw dzəti hiɗi shi.
12Ma ləy hwəm sa kəəsəhwə məndi mbəzli ka *Izərayel dzəti hiɗi ka Babilaŋw ki na, dzəghwa Yekwəniya mbaꞌa yakə Salatiyel, baw Salatiyel yakə Zərəbabel, 13baw Zərəbabel yakə Abiyədə, baw Abiyədə yakə Eliyakim, baw Eliyakim yakə Azər, 14baw Azər yakə Sadəse, baw Sadəse yakə Ahim, mbaꞌa Ahim yakə Eliyədə, 15baw Eliyədə yakə Eliꞌazar, mbaꞌa Eliꞌazar yakə Matan, baw Matan yakə Zhakwapə, 16#Lk 1:27Dzəghwa ki baw Zhakwapə yakə *Zhezhefə, ntsaa məəti Marəy, mbəghəy Yesəw tsa har məndi vaa *Kəristəw Ntsa tivə Hyala ki.
17Ma mbəzli yakə məndi va kwətiŋ kwətiŋ, ka ꞌwava tə Abəraham paꞌ tə Davitəy, məŋ lə faɗə na jijihi. Dzəghwa mbəzli yakə məndi kwətiŋ kwətiŋ ka ꞌwava tə mazə Davitə paꞌ ghala vici kəəsəhwə ka Babilaŋw ka Izərayel na, məŋ lə faɗə jijihi diɓa. Geꞌi səəkə tə tsava vəghwə ka sar paꞌ tə vəghwə tsa yakə məndi Kəristəw na, gar jijihi məŋ lə faɗə diɓa. Ava tsəgha na.
Njasa yakə məndi Yesəw *Kəristəw
(Lk 2:1-7)
18 # Lk 1:35 Avanay njasa yakə məndi Yesəw Kəristəw: A tsahwəti ndə niy nza tiɓa, *Zhezhefə, kə məndi slən tsa ciy, ghəci niy mə na Marəy, mbəghəy Yesəw. Ma ghəshi ghwəla ta ɓəvay, dza Marəy mbaꞌa ɓəvə hwər lə bərci *Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa. 19Ma Zhezhefə, ghəci bazhata Marəy tsa va kiy, ntsa wəzə tsa ghəci, ka nəw kwəma Hyala tərəŋw. Kala ɗi ghəciy pəli kwəma hwər tsa Marəy vaa səvəriy dzəti ngwəla kaa nihwəti mbəzli. Dza na mbaꞌa tarəkə ndaniy səvəri mbə, kala gar sənay mbəzli gwaꞌa. 20Ma ghəci ghwəlay mbə təkə kwəma va tsəgha na, dzəghwa vaŋ ndə kwal tsa Ndə sləkəpə səəkəy ngəci tsəgha kwa shiw. A kə ngəci na: «A Zhezhefə jijiy mazə *Davitə, ka hazləni gha va ɓə makwa gha Marəy ta nza ghənzə ka mali gha ma, sa nzana, ma hwər tsa ɓəvə na vay, Hyala mənti na dzar kwa bərci Safə tsa nzə ɗewɗew tsa. 21#Cem 130:7; Mt 1:25; Lk 1:31; SləniKY 4:12Ava ta yakə zəghwəə zal dza na, ma nza gha fanati slən Yesəw ngəci, sa nzanay, ghəci dza naa mbəli mbəzli mbə hwəlfə ci səvəri mbə jikir tsa shi» kə.
22Ma kwəmaa mənta va gwanata tsəghay, war ta mbə kwəma gəzəkə Ndə sləkəpə va lə miy tsa *ndə gəzə kwəma Hyalaa dzəghwata kwa na, a kə niy niy:
23 # Ezay 7:14 Ava ta ɓəvə hwər dza zha kwa cikita,
mbaꞌa dzaa yakə zəghwəə zal.
Mbaꞌa məndi dzaa fanati slən Emanəwel ngəci, kə niy ni.
Ma slən Emanəwel tsa va kiy, lə ghwəmmə na Hyala, ɗi naa gəzə.
24Dzəghwa Zhezhefə sa fərghəy na ki na, mbaꞌa dzaa ɓəvə makwa ci ka mali ci, njasa gəzanakə ndə kwal tsa Ndə sləkəpə va ki. 25#1:21Ma sa ɓətəvashi ghəshi ki na, mbaꞌa ghəshi nzəyshi kala həni ma paꞌ va vəghwə tsa yakə Marəy va zəghwə nzə. Mbaꞌa Zhezhefə fanati slən Yesəw ki.

Currently Selected:

Matiye 1: bcw

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy