YouVersion Logo
Search Icon

នាវ​នតើម នាវ​ឞោក​អ៝ន់​ឞូ​គឹត​ល៝រ

នាវ​ឞោក​អ៝ន់​ឞូ​គឹត​ល៝រ
នើម​អី​ញចីស​ឆ៝ម់បុត​អ្យា ឞូ​មឹន​លាស​ជេង​មោឆេ (នវ ៣១:៩, ២៤; មក ៧:១០)។ ឞូ​មឹន​លាស​ពាង់​ញចីស​ឆ៝ម់បុត​អី​អ្យា នោក​ផូង​អីឆ្រាអែល​ឞ្រោៈ​រ៝ៈ​ឞ្រី​រាទាស ក្លាប់​លាស​តា​នាម់ ១៤៤៦-១៤០៦ អេ​ល៝រ​មា​ឞ្រាស​យេឆូ​ទែស។ នាវ​ងើយ​អើម​តា​ឆ៝ម់បុត​អ្យា​ជេង​នាវ​ងើយ​ហេឞ្រើ កើត​មា​ឞើយ​ទឹង​លែៈ​នាវ​តា​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​អើម។
ឆ៝ម់បុត​នាវ​នតើម​តា​នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ មឞើស​ងក៝ច​នតើម​ញជេង​ត្រោក​ញជេង​នែស​នតូ នតើម​គែស​ឞូនុយ្ស​តា​នែស​នតូ នទ្រែល​មា​នតើម​គែស​ផូង​ប៝ន​លាន​អីឆ្រាអែល​អី​ប៝ន​លាន​កោរាញ​ឞ្រាស​នើម។ ឆ៝ម់បុត​អ្យា​មឞើស​ងក៝ច​មា​នតើម​គែស​នាវ​តីស​តា​ឞូនុយ្ស នទ្រែល​មា​នាវ​មឞើស​ងក៝ច​មា​កោរាញ​ឞ្រាស​នតើម​ច្វាយ​ឞូនុយ្ស​ឞើស​នាវ​តេៈ​ទោយ្ស​យ៝រ​មា​នាវ​តីស​ខាន់​ពាង់​ជាន។
នាវ​នតី​អាបាៈ​តា​ឆ៝ម់បុត​អ្យា
ឆ៝ម់បុត​នាវ​នតើម​អ្យា​លែវ​ឞូនុយ្ស​អ៝ន់​គឹត​នាល់​នាវ​ទាង់​នាវ​ទើយ​កោរាញ​ឞ្រាស​នើម។ ឞើស​នតើម​ឆាអើម​ឆាអាម ពាង់​លែៈ​ញជេង​ត្រោក ញជេង​នែស​នតូ នទ្រែល​មា​អ៝ន់​គែស​ទឹង​លែៈ​នទើ​តា​នែស​នតូ​អ្យា ជេសរី​ទឹង​លែៈ​នតីល​នទើ​តា​នែស​នតូ​អ្យា​គុ​តា​ន៝ម់​នាវ​ទើយ​កោរាញ​ឞ្រាស​នើម។ តីស​មា​ឞូនុយ្ស​ត៝ល់​ង្វាយ​មោ​អ្យាត់​នាវ​ដាៈ​កោរាញ​ឞ្រាស​នើម​(នន ៣:១-៦) នទ្រី​ទឹង​គែស​នាវ​តីស​តឺប​ទឹង​លែៈ​ឞូនុយ្ស​តា​នែស​នតូ​អ្យា។ ជេស​រី​កោរាញ​ឞ្រាស​ដាៈ​ឞូនុយ្ស​អ៝ន់​ជាន​ឞ្រាស​ងខឹត​មពោមពា គៃ​មា​ច្វាយ​ខាន់​ពាង់​ឞើស​នាវ​តេៈ​ទោយ្ស​ងខឹត​ខាន់​ពាង់​យ៝រ​មា​នាវ​តីស​អី​នៃ ជេសរី​កោរាញ​ឞ្រាស​ជាន​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​នទ្រែល​មា​ឞូនុយ្ស​អាបាៈ។ កោរាញ​ឞ្រាស​ជាន​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​នៃ​ដាស​អាដាម់ (នន ១:២៦-៣០; ២:១៥-១៧; ៣:១៥) ដាស​នោអេ (នន ៩:១១) នអ៝ប់​មា​ដាស​អាឞ្រាហាម់ (នន ១២:១-៣)។ នាវ​តឹម​រាង្លាប់​ដាស​អាដាម់ នទ្រែល​មា​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​ដាស​នោអេ ជេង​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​ដាស​មា​ទឹង​លែៈ​ឞូនុយ្ស​ជឹត​នាប់​តៃ។ តា​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​ដាស​អាឞ្រាហាម់​អី​នៃ កោរាញ​ឞ្រាស​ត៝ន​មា​ពាង់ អ៝ន់​នាវ​គែស​ជេង​មា​ពាង់ អ៝ន់​ពាង់​ជេង​ទូ​ផូង​ក្វ៝ង់ នទ្រែល​មា​អ៝ន់​គែស​នាវ​គែស​ជេង​មា​ទឹង​លែៈ​ផូង​ឞូនុយ្ស​តា​នែស​នតូ​អ្យា​តាៈ​ឞើស​ពាង់។ តាៈ​ឞើស​ងកោៈ ១២ តា​ឆ៝ម់បុត​អ្យា​មឞើស​ងក៝ច​មា​រានាក់​វ៝ល់​អាឞ្រាហាម់ នទ្រែល​មា​ក៝ន​ឆៅ​ពាង់។ ត៝ត់​អា​កើយ​នាវ​ត៝ន​អី​នៃ​គែស​ងាន់​តា​ឞ្រាស​យេឆូ​ក្រីស​អី​រាន៝យ​ទែស​អាឞ្រាហាម់ ជេសរី​ទឹង​លែៈ​ឞូនុយ្ស​អី​ញឆីង​មា​ឞ្រាស​យេឆូ​ក្រីស​គែស​នាវ​គែស​ជេង​តាៈ​ឞើស​កោរាញ​ឞ្រាស។ កេង​លោច​ឆ៝ម់បុត​អ្យា​ផូង​ក៝ន​ឆៅ​អាឞ្រាហាម់​អេ​ហ៝ៈ​អោស​ជេង​ទូ​ផូង​ក្វ៝ង់ យើន​មា​តា​ឆ៝ម់បុត​នាវ​ងលោស នាវ​ត៝ន​អ្យា​លែៈ​គែស​ងាន់។
នាវ​នតី​អាបាៈ​ជឹត​តា​ឆ៝ម់បុត​អ្យា នតី​មា​នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ទុត​គែស​នាវ​ទើយ នាវ​រ៝ង់​ពាង់​មា​ផូង​ឞូនុយ្ស នាវ​គែស​នាវ​អុច​នត្រ៝ង់​ពាង់​មា​ផូង​ឞូនុយ្ស នាវ​រាប់​ជាប់ នាវ​ឆ៝ង់​ពាង់ នទ្រែល​មា​នាវ​ពាង់​តេៈ​ទោយ្ស​មា​ឞូនុយ្ស​ជាន​តីស ជេសរី​រាក្លាយ្ស​ឞូនុយ្ស​ឞើស​នាវ​តេៈ​ទោយ្ស​យ៝រ​មា​នាវ​យោៈ​នអាច​ពាង់
មឞើស​នាវ​ខ្លៃ​តា​ងកោៈ​តា​ឆ៝ម់បុត​អ្យា
១:១—១១:៣២ នាវ​នតើម​ត្រោក នទ្រែល​មា​នែស​នតូ
១:១—២:៣ នាវ​ញជេង​ត្រោក នទ្រែល​មា​នែស​នតូ
២:៤—៤:២៦ នាវ​ងក៝ច​មា​អាដាម់ នទ្រែល​មា​អេវា នាវ​តីស​ត៝ល់​ង្វាយ នាវ​ងក៝ច​មា​កាអីន នទ្រែល​មា​អេបិល
៥:១—១០:៣២ នាវ​ងក៝ច​មា​នោអេ នទ្រែល​មា​នាវ​ទាក​លេង​ទាក​ទើង
១១:១—១១:៣២ នាវ​ងក៝ច​មា​ប៝ន​បាបិល
១២:១—៥០:២៦ នាវ​ងក៝ច​កោរាញ​ឞ្រាស​ក្វាល់​អូ​ចែ​ផូង​អីឆ្រាអែល​អ៝ន់​គឹត​នាល់ នទ្រែល​មា​យើក​មឞាស​មា​ពាង់
១២:១—២៥:១៨ នាវ​ងក៝ច​មា​អាឞ្រាហាម់
២១:១—៣៥:២៩ នាវ​ងក៝ច​មា​អីឆាក់​អី​ក៝ន​អាឞ្រាហាម់
២៥:១៩—៣៧:១ នាវ​ងក៝ច​មា​យាកោប​អី​ឆៅ​អាឞ្រាហាម់ ទឹង​គែស​តេៈ​រាញា «អីឆ្រាអែល»។ យាកោប​គែស ១២ នុយ្ស​ក៝ន​ឞូ​ក្លោ អី​នៃ​ជេង​គែស ១២ រាន៝យ​មពោល​តា​ផូង​អីឆ្រាអែល
៣៧:២—៥០:២៦ នាវ​ងក៝ច​មា​យោឆែប ជេង​ទូ​ហ្វេ​តា ១២ នុយ្ស​ក៝ន​យាកោប​នៃ។

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy