Mat 1
AKKDC08

Mat 1

1
Yezu Krista buruju
1Yezu Krista buruju filɛ nin ye. A buruju bɔra Dawuda la, Dawuda buruju bɔra Ibrayima la. 2Ibrayima tun ye Isiyaka facɛ ye. Isiyaka tun ye Yakuba facɛ ye. Yakuba tun ye Zuda n'a balimaw facɛ ye. 3Zuda tun ye Pɛrɛti ni Zara sɔrɔ ni Tamari ye. Pɛrɛti tun ye Ɛsirɔn facɛ ye. Ɛsirɔn tun ye Aramu facɛ ye. 4Aramu tun ye Aminadabu facɛ ye. Aminadabu tun ye Naasɔn facɛ ye. Naasɔn tun ye Salimɔn facɛ ye. 5Salimɔn tun ye Boozi sɔrɔ ni Araabu ye. Boozi tun ye Zobɛdi sɔrɔ ni Uruti ye. Zobɛdi tun ye Zese facɛ ye. 6Zese tun ye masacɛ Dawuda facɛ ye. Dawuda tun ye Solomani facɛ ye. Solomani bamuso tun ye Uri ka muso ye. 7Solomani tun ye Orobowamu facɛ ye. Orobowamu tun ye Abiya facɛ ye. Abiya tun ye Aza facɛ ye. 8Aza tun ye Zozafati facɛ ye. Zozafati tun ye Zoramu facɛ ye. Zoramu tun ye Oziyasi facɛ ye. 9Oziyasi tun ye Zowatan facɛ ye. Zowatan tun ye Akazi facɛ ye. Akazi tun ye Ezekiyasi facɛ ye. 10Ezekiyasi tun ye Manase facɛ ye. Manase tun ye Amɔn facɛ ye. Amɔn tun ye Zoziyasi facɛ ye. 11#Mas 2nan 24.14-15; Lok 2nan 36.10; Zer 27.20 Zoziyasi tun ye Zekoniyasi n'a balimaw facɛ ye. Zekoniyasi ka tile la, Babilɔnikaw ye see sɔrɔ u kan, u ye u cɛ ka taga u kɛ jɔɔnw ye Babilɔni. 12U bɔnin kɔ jɔnya la Babilɔni, Zekoniyasi ye Salatiyɛli wolo. Salatiyɛli fana ye Zorobabɛli wolo. 13Zorobabɛli fana ye Abiyudi wolo. Abiyudi fana ye Eliyakimu wolo. Eliyakimu fana ye Azɔri wolo. 14Azɔri fana ye Sadɔki wolo. Sadɔki fana ye Akimu wolo. Akimu fana ye Eliyudi wolo. 15Eliyudi fana ye Eleyazari wolo. Eleyazari fana ye Matan wolo. Matan fana ye Yakuba wolo. 16Yakuba fana ye Yusufu wolo. Yusufu ye Mariyamu furu. Mɔgɔw be Yezu min wele ko Krista, Mariyamu ye ale bamuso ye.
17K'a ta Ibrayima ma ka n'a bila Dawuda la, faa tan ni naani be olu cɛ. K'a ta Dawuda ma ka n'a bila u taawaati ma jɔnya la, faa tan ni naani be o waati cɛ. K'a ta jɔnya waati ma Babilɔni ka n'a bila Krista la, faa tan ni naani fana be o waati cɛ.
Yezu Krista woloko
18 # Luka 1.27 Yezu Krista wolola cogo min na, o filɛ. A bamuso tɔgɔ tun ko Mariyamu, a maminɛnin tun be Yusufu ye. Sanni u ka furu, o y'a sɔrɔ Mariyamu ye kɔnɔ ta Nii Senuman barika la. 19Yusufu tun ye mɔgɔɲuman ye minkɛ, a tun t'a fɛ ka Mariyamu tɔgɔ cɛn mɔgɔw ɲana. O la, a ye ŋaniya ta ko a bena ban Mariyamu na dogo la. 20K'a to o miiriya la, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ yira a la siko la k'a fɔ a ye ko: «Dawuda deen Yusufu, i kana siran ka Mariyamu furu, bari a ye kɔnɔ ta Nii Senuman barika la. 21#Luka 1.31 A bena dencɛ wolo, i k'a tɔgɔ la ko Yezu, bari ale lo ben'a ka mɔgɔw kisi u ka hakɛw ma.» 22O koow bɛɛ kɛra ten janko kira tun ye Matigi ka kuma min fɔ, o ka dafa. A tun y'a fɔ ko: 23#Eza 7.14 «Sunguru kɛnɛkɛnɛ dɔ bena kɔnɔ ta ka dencɛ wolo. O deen nin tɔgɔ bena la ko Emanuwɛli, o kɔrɔ ko Ala b'an cɛma.» 24Yusufu kununna tuma min na, Matigi ka mɛlɛkɛ tun ye min fɔ a ye, a y'o kɛ. A ye Mariyamu furu siri. 25#Luka 2.21 Nga, u ma jɛn fɔɔ Mariyamu nana jigi dencɛ la. Yusufu ye o deen nin tɔgɔ la ko Yezu.

La Bible en Jula © Alliance Biblique du Burkina Faso, 2007.


Learn More About ALA KA KUMA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.