Tisaki 1
BEK

Tisaki 1

1
Toꞌba Dɔliŋɔ
1Di bi tisaki mo Bɔkoꞌba oꞌba mïtɔrɔ ni ti dɔliŋɔ. 2Tine dɔliŋɔ ŋgï du tara kinza bi tɔ mo, mandölu ma dɔ kiteli na kutuꞌbö dɔ matïrï ꞌba mini. Kina Nyï Kɔtɔ Laka ꞌba Bɔkoꞌba na koloma rɔ tiliŋgere kebe bi dɔ mini. 3Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi bi kɔpɔ këdï.” Kina bi kɔpɔ kɔdɔ ŋgï. 4Bɔkoꞌba ti mï këyï gɔ ame bo koŋgɔ ꞌdeni këdï laka, na bo koza bi kɔpɔ yaga di rɔ mandölu. 5Bo ïdëkï bi kɔpɔ rɔ bi këzë kina bo ïdëkï mandölu nima ŋgï rɔ korɔndɔ. Tine na dɔkɔpiyari kiteli dɔŋbɔ kuyï rönï. Ama na rɔ töꞌdö ma dɔgba.
6Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi a mɔtɔ këdï mï zana mini ꞌdɔ koza mï mini yaga bi rïyö.” 7Kina bo koꞌdɔ a mɔtɔ koza mini ame bërï di rɔ ma koloma tɔrɔ ꞌdɔ kaꞌdi nima. Kina koꞌdɔ rönï ŋgï tara. 8Bɔkoꞌba ïdëkï wa nima rɔ mïtɔrɔ. Tine na dɔkɔpiyari kiteli dɔŋbɔ kuyï rönï. Ama na rɔ töꞌdö ma dɔ rïyö.
9Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi mini ma bërï nime kotɔtɔ kpënnï bi kɔtɔ, kina iꞌdi yayi ma sari kɔdɔ.” Kina koꞌdɔ rönï ŋgï tara. 10Bo ïdëkï yayi ma sari rɔ dɔyayi, kina bo ïdëkï mini ma kotɔtɔ kpënnï bi kɔtɔ naga nima rɔ yöpö. Bɔkoꞌba ti mï këyï gɔ ame bo koŋgɔ ꞌdeni këdï laka. 11Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi dɔyayi koja dɔkomali wa ma këdï kötu naga, dɔkomali wa ma këdï kana rɔ ꞌjɔ ti ma këdï kana ꞌbënnï rɔ döŋgërï naga.” Kina koꞌdɔ rönï ŋgï tara. 12Dɔyayi oja dɔkomali wa ma këdï kötu naga, dɔkomali wa ma këdï kana rɔ ꞌjɔ ti ma këdï kana ꞌbënnï rɔ döŋgërï naga ꞌdɔ lïjë pili kana gɔ kïnë lïjë ga. Bɔkoꞌba ti mï këyï gɔ ame bo koŋgɔ ꞌdeni këdï laka. 13Tine na dɔkɔpiyari kiteli dɔŋbɔ kuyï rönï. Ama na rɔ töꞌdö ma dɔ mota.
14Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi bi kɔpɔ këdï mïtɔrɔ gɔ koza bi këzë di rɔ korɔndɔ. Iꞌdi lïjë këdï rɔ akileme bi këzë ti kɔmɔ kɔɔ gbï ti töꞌdö ꞌba ꞌdɔ karama pili kisaki rönnï. 15Iꞌdi lïjë toyi bi di mïtɔrɔ kako dɔyayi.” Kina koꞌdɔ rönï ŋgï tara. 16Bɔkoꞌba iꞌdi bi kɔpɔ löbu këdï rïyö. Bo iꞌdi kada ꞌbënï rɔ ma löbu rɔ ŋere ꞌba dɔ bi këzë, tine nyepe ꞌbënï rɔ ŋere ꞌba dɔ korɔndɔ. Kina bo kiꞌdi këlu ni gbï. 17Bo iꞌdi bi kɔpɔ naga nime mïtɔrɔ ꞌdɔ koyi bi dɔyayi 18ꞌdɔ këdï rɔ ŋere ꞌba dɔ bi këzë ni ti korɔndɔ, gɔ koza bi kɔpɔ yaga di rɔ bi kölu. Bɔkoꞌba ti mï këyï gɔ ame bo koŋgɔ ꞌdeni këdï laka. 19Tine na dɔkɔpiyari kiteli dɔŋbɔ kuyï rönï. Ama na rɔ töꞌdö ma dɔ sowɔ.
20Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi wa ame ga ti dïdï yïmo ne konzi koso mï mini, kina iꞌdi yali köpu ti kebe tɔrɔ.” 21Kina Bɔkoꞌba koꞌba dɔkomali kuruku löbu ꞌba mï mini ti wa mɔtɔ ga ame ti dïdï yïmo ne ame ga pili këdï kele kebe mï mini ti dɔkomali yali pili. Bɔkoꞌba ti mï këyï gɔ ame bo koŋgɔ ꞌdeni këdï laka. 22Kina bo koꞌdɔ yëyï zïnnï, iya te, “Arake konzi kogba mï mini, kina yali gɔ kara konzi mï dɔyayi.” 23Tine na dɔkɔpiyari kiteli dɔŋbɔ kuyï rönï. Ama na rɔ töꞌdö ma dɔ muyï.
24Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi dɔyayi koja dɔkomali yërï pili, yërï ꞌba liŋɔ ti ꞌba mökö, ti wa ma titi ma këdï kele kebe bërï naga.” Kina koꞌdɔ rönï ŋgï tara. 25Bɔkoꞌba oꞌba dɔkomali yërï ꞌba liŋɔ pili ti ꞌba mökö, ti wa ma titi ame ga pili këdï kele kebe bërï mï dɔyayi naga. Bɔkoꞌba ti mï këyï gɔ ame bo koŋgɔ ꞌdeni këdï laka.
26Tine Bɔkoꞌba iya te, “Iꞌdi doꞌba bilaka lesi kɔzɔ ze te, ꞌdɔ lïjë këdï ti közï kakpa dɔ kenze ꞌba mï mini, dɔ yali ma këdï köpu kebe tɔrɔ, dɔ yërï ꞌba liŋɔ ti ꞌba mökö, pili dɔ wa ma këdï kele kebe bërï mï dɔyayi naga.” 27Kina bo koꞌba bilaka lesi gɔ kïnë abo ꞌba Bɔkoꞌba ꞌdɔ lïjë këdï kɔzɔ bo tara. Bo oꞌba lïjë rɔ bɔtɔni ni ti ꞌja. 28Kina bo koꞌdɔ yëyï zïnnï, iya te, “Arake konzi kogba mï dɔyayi pili, kindaꞌbake közï kakpa ꞌba dɔmo. Miꞌdi ye tëdï ti közï kakpa dɔ kenze ꞌba mï mini, dɔ yali ma këdï köpu kebe tɔrɔ, dɔ wa pili ma ti dïdï ame ga këdï kiliŋgere mï dɔyayi.” 29Bo iya te, “Miꞌdi wa ame ga këdï kana rɔ ꞌjɔ ne ꞌdeni ziye mï dɔyayi pili gbï ti ma këdï kana rɔ döŋgërï naga ziye rɔ akonyo. 30Tine zi yërï ꞌba mï dɔyayi pili, ti yali ma këdï köpu kebe tɔrɔ, ti wa ma titi këdï kele kebe bërï mï dɔyayi ame ga pili ti dïdï yïmo ne, miꞌdi mbili wa ma kunzï ꞌdeni zïnnï rɔ akonyo.” Kina koꞌdɔ rönï ŋgï tara. 31Bɔkoꞌba oŋgɔ wa ame ga pili bo koꞌba ne, kina bo ti mï këyï gɔmo. Tine na dɔkɔpiyari kiteli dɔŋbɔ kuyï rönï. Ama na rɔ töꞌdö ma dɔ modɔɔkɔtɔ.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.