YouVersion Logo
Search Icon

ปฐมกาล 36

36
เชื้อสายของเอซาว
(1 พศด.1:34-36)
1ต่อไปนี้เป็นลำดับพงศ์พันธุ์ของเอซาว(คือ เอโดม) 2เอซาวได้หญิงคนคานาอันมาเป็นภรรยา# ปฐก.26:34คืออาดาห์ บุตรหญิงของเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์บุตรีอานาห์ผู้เป็นบุตรหญิงของศิเบโอนคนฮีไวต์ 3กับบาเสมัทบุตรหญิงของอิชมาเอลเป็นน้องสาวของเนบาโยท# ปฐก.28:9 4ฝ่ายอาดาห์มีบุตรชายให้เอซาวชื่อเอลีฟัส บาเสมัทมีบุตรชายชื่อเรอูเอล 5และโอโฮลีบามาห์มีบุตรชายชื่อ เยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาวที่เกิดในแคว้นคานาอัน
6เอซาวพาภรรยา บุตรชายหญิงและคนทั้งปวงในครอบครัวกับฝูงปศุสัตว์ สัตว์ใช้งาน และทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของเขาที่ได้มาในดินแดนคานาอัน แยกจากยาโคบผู้น้องไปดินแดนอื่น 7เพราะทรัพย์สมบัติของทั้งสองมีมาก จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ ดินแดนที่เขาอาศัยนั้นไม่พอให้เขาเลี้ยงฝูงปศุสัตว์ 8เอซาวจึงไปอยู่ในถิ่นเทือกเขาเสอีร์ เอซาวคือเอโดม
9ต่อไปนี้เป็นลำดับพงศ์ของเอซาว บิดาคนเอโดม ในเทือกเขาเสอีร์ 10ชื่อบุตรชายของเอซาวคือ เอลีฟัสบุตรนางอาดาห์ ภรรยาของเอซาว เรอูเอลบุตรนางบาเสมัท ภรรยาของเอซาว 11ฝ่ายบุตรชายของเอลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนัส 12(นางทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลีฟัสบุตรของเอซาว นางมีบุตรด้วยกันกับเอลีฟัสชื่ออามาเลข) คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางอาดาห์ภรรยาของเอซาว 13ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเรอูเอลคือ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว 14ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของภรรยาอีกคนหนึ่งของเอซาวคือ นางโอโฮลีบามาห์ซึ่งเป็นบุตรีอานาห์ผู้เป็นบุตรีของศิเบโอน นางมีบุตรชายกับเอซาวชื่อ เยอูช ยาลาม และโคราห์
15ต่อไปนี้เป็นเจ้านายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรของเอลีฟัส บุตรหัวปีของเอซาวคือ เจ้านายเทมาน เจ้านายโอมาร์ เจ้านายเศโฟ เจ้านายเคนัส 16เจ้านายโคราห์ เจ้านายกาทาม เจ้านายอามาเลข คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเอลีฟัสในดินแดนเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของอาดาห์ 17ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเรอูเอล ผู้เป็นบุตรชายของเอซาวคือ เจ้านายนาหาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัมมาห์ และเจ้านายมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเรอูเอลในดินแดนเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 18ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาวคือ เจ้านายเยอูช เจ้านายยาลาม และเจ้านายโคราห์ คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายที่เกิดจากโอโฮลีบามาห์บุตรีของอานาห์ ภรรยาเอซาว 19คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาว(คือเอโดม) และคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของพวกเขา
20ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีร์ คนโฮรี ชาวแคว้นนั้นคือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของคนโฮรี เป็นบุตรทั้งหลายของเสอีร์ ในดินแดนเอโดม 22บุตรชายของโลทานชื่อโฮรีและเฮมาน และน้องสาวของโลทานชื่อทิมนา 23ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของโชบาลคือ อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม 24ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของศิเบโอนคือ อัยยาห์และอานาห์ อานาห์นั้นเป็นผู้ที่ได้พบน้ำพุร้อนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อเลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา 25ต่อไปนี้เป็นบุตรของอานาห์คือ ดีโชน และโอโฮลีบามาห์ผู้เป็นบุตรีของอานาห์ 26ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของดีโชนคือ เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน 27ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเอเซอร์คือ บิลฮาน ศาวาน และอาขาน 28ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของดีชานคือ อูศ และอารัน 29ต่อไปนี้เป็นเจ้านายของคนโฮรีคือ เจ้านายโลทาน เจ้านายโชบาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านายอานาห์ 30เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของคนโฮรี ตามพงศ์พันธุ์ของเขาในดินแดนเสอีร์
31ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองในดินแดนเอโดม ก่อนที่คนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ครอบครอง 32เบ-ลาบุตรชายของเบโอร์ครอบครองในเอโดม เมืองหลวงของท่านชื่อกรุงดินฮาบาห์ 33เมื่อเบ-ลาสิ้นพระชนม์แล้วโยบับบุตรชายเศ-ราห์แห่งโบสราห์ขึ้นครอบครองแทน 34เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์แล้วหุชามจากดินแดนของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน 35เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนที่ทุ่งโมอับขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อกรุงอาวีท 36เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์แล้ว สัมลาห์แห่งมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทน 37เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์แล้ว ชาอูลแห่งเรโหโบทที่แม่น้ำยูเฟรติสขึ้นครอบครองแทน 38เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว บาอัลฮานัน บุตรชายของอัคโบร์ขึ้นครอบครองแทน 39เมื่อบาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์สิ้นพระชนม์แล้ว ฮาดาร์ขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อกรุงปาอู และมเหสีของท่านชื่อเมเหทาเบล บุตรีของมัทเรดผู้เป็นบุตรีของเมซาหับ
40ต่อไปนี้เป็นชื่อบรรดาเจ้านายของเอซาว ตามตระกูล ตามถิ่นที่อยู่ ตามชื่อคือ เจ้านายทิมนา เจ้านายอัลวาห์ เจ้านายเยเธท 41เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน 42เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 43เจ้านายมักดีเอล และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเอโดม (คือเอซาวบิดาของคนเอโดม) ตามที่อยู่ของท่าน ในดินแดนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy