ปฐมกาล 23
THSV11

ปฐมกาล 23

23
มรณกรรมและการฝังศพของนางซาราห์
1ซาราห์มีอายุ 127 ปี ซาราห์มีอายุเพียงนี้ 2แล้วซาราห์ก็สิ้นชีวิตที่เมืองคีริยาทอารบา (คือเฮโบรน) ในดินแดนคานาอัน อับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึงนาง 3อับราฮัมยืนขึ้นหน้าศพพูดกับคนฮิตไทต์ว่า 4“ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่กับพวกท่าน# ฮบ.11:9,13 ขอพวกท่านให้ที่ดินสำหรับสุสานท่ามกลางท่าน# กจ.7:16 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป” 5คนฮิตไทต์ตอบอับราฮัมว่า 6“ขอนายข้าพเจ้าฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายจากพระเจ้าท่ามกลางเรา ขอให้ฝังผู้ตายของท่านในสุสานที่ดีที่สุดของเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่ให้ท่าน หรือไม่ให้ฝังผู้ตายของท่าน” 7อับราฮัมก็ลุกขึ้นคำนับคนฮิตไทต์ชาวแผ่นดินนั้น 8และพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้ว ขอท่านฟังข้าพเจ้าเถิด และให้ขอเอโฟรนบุตรโศหาร์เพื่อข้าพเจ้า 9ขอให้เขามอบถ้ำมัคเป-ลาห์ ซึ่งเป็นของเขานั้นแก่ข้าพเจ้า มันอยู่ที่ปลายนาของเขา ขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาต่อหน้าพวกท่าน ให้เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นสุสาน” 10ฝ่ายเอโฟรนนั่งอยู่ท่ามกลางคนฮิตไทต์ เอโฟรนคนฮิตไทต์จึงตอบอับราฮัมให้คนฮิตไทต์ทุกคนที่เข้าไปที่ประตูเมืองฟังว่า 11“อย่าเลย ขอนายของข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและให้ถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่านด้วย ข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าคนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด” 12อับราฮัมก็โน้มตัวลงคำนับต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น 13และท่านพูดกับเอโฟรนให้ชาวแผ่นดินนั้นฟังว่า “แต่ถ้าท่านยินยอม ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าของนานั้น ขอท่านรับจากข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่น” 14เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า 15“ขอนายข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้า ที่ดินแปลงนี้มีราคาเป็นเงินหนัก 4.8 กิโลกรัม สำหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร ฝังผู้ตายของท่านเถิด” 16อับราฮัมก็ตกลงกับเอโฟรน แล้วอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอโฟรนตามจำนวนที่เขาบอกให้คนฮิตไทต์ได้ยิน คือเงินหนัก 4.8 กิโลกรัม ตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้
17นาของเอโฟรนในมัคเป-ลาห์ซึ่งอยู่หน้ามัมเร คือนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้น และต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้น เอโฟรนก็โอน 18ให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าคนฮิตไทต์ คือต่อหน้าทุกคนที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา 19ต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพซาราห์ภรรยาของตนในถ้ำที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร(คือเฮโบรน) ในดินแดนคานาอัน 20นาและถ้ำซึ่งอยู่ในนั้น คนฮิตไทต์โอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นสุสาน