YouVersion Logo
Search Icon

ปฐมกาล 11

11
หอบาเบล
1ในเวลานั้นคนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน 2เมื่อย้ายไปทางทิศตะวันออก ก็พบทุ่งราบในดินแดนชินาร์ จึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 3แล้วพวกเขาก็พูดกันว่า “มาเถิด เราจงทำอิฐ และเผาให้สุกแข็ง” เขาจึงใช้อิฐต่างหิน และใช้ยางมะตอยต่างปูน 4พวกเขาจึงว่า “มาเถิด ให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า ให้เราทำชื่อเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก” 5พระยาห์เวห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมือง และหอที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น 6แล้วพระยาห์เวห์ตรัสว่า “ดูสิ คนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวหมด มีภาษาเดียว นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่พวกเขาจะทำ และบัดนี้ไม่มีอะไรยับยั้งทุกสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ 7มาเถิด ให้เราลงไป ทำให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจภาษาของกันและกันได้” 8พระยาห์เวห์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดิน คนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้น 9เหตุฉะนี้จึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบล#คล้ายคำ บาลัล ในภาษาฮีบรู ซึ่งแปลว่า วุ่นวาย เพราะว่าที่นั่นพระยาห์เวห์ทรงทำให้ภาษาของทั้งโลกวุ่นวายไป และพระยาห์เวห์ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน
เชื้อสายของเชม
(1 พศด.1:17-27; ลก.3:34-36)
10ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเชม เมื่อเชมมีอายุได้ 100 ปีก็มีบุตรชื่ออารปัคชาดหลังน้ำท่วมสองปี 11ตั้งแต่เชมมีบุตรคือ อารปัคชาดแล้ว ก็มีชีวิตอยู่อีก 500 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
12เมื่ออารปัคชาดมีอายุได้ 35 ปี ก็มีบุตรชื่อเช-ลาห์ 13ตั้งแต่อารปัคชาดมีบุตรคือเช-ลาห์แล้ว ก็มีชีวิตอีก 403 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
14เมื่อเช-ลาห์มีอายุได้ 30 ปี ก็มีบุตรชื่อเอเบอร์ 15ตั้งแต่เช-ลาห์มีบุตรคือเอเบอร์แล้ว ก็มีชีวิตอีก 403 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
16เมื่อเอเบอร์มีอายุได้ 34 ปี ก็มีบุตรชื่อเปเลก 17ตั้งแต่เอเบอร์มีบุตรคือเปเลกแล้ว ก็มีชีวิตอีก 430 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
18เมื่อเปเลกมีอายุได้ 30 ปีก็มีบุตรชื่อเรอู 19ตั้งแต่เปเลกมีบุตรคือเรอูแล้ว ก็มีชีวิตอีก 209 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
20เมื่อเรอูมีอายุได้ 32 ปี ก็มีบุตรชื่อเสรุก 21ตั้งแต่เรอูมีบุตรคือเสรุกแล้ว ก็มีชีวิตอีก 207 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
22เมื่อเสรุกมีอายุได้ 30 ปี ก็มีบุตรชื่อนาโฮร์ 23ตั้งแต่เสรุกมีบุตรคือนาโฮร์แล้ว ก็มีชีวิตอีก 200 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
24เมื่อนาโฮร์มีอายุได้ 29 ปี ก็มีบุตรชื่อเท-ราห์ 25ตั้งแต่นาโฮร์มีบุตรคือเท-ราห์แล้ว ก็มีชีวิตอีก 119 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
26เมื่อเท-ราห์มีอายุได้ 70 ปี ก็มีบุตร ชื่ออับราม นาโฮร์ และฮาราน
เชื้อสายของเท-ราห์
27ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเท-ราห์ เท-ราห์มีบุตรชื่อ อับราม นาโฮร์ และฮาราน ฮารานก็มีบุตรชื่อโลท 28ส่วนฮารานสิ้นชีวิตก่อนเท-ราห์บิดาของเขาในแผ่นดินที่เขาเกิด คือเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย 29อับรามกับนาโฮร์ต่างก็ได้ภรรยา ภรรยาของอับรามชื่อซาราย ภรรยาของนาโฮร์ชื่อมิลคาห์ ซึ่งเป็นบุตรีของฮาราน ฮารานเป็นบิดาของนางมิลคาห์และนางอิสคาห์ 30ฝ่ายนางซารายนั้นเป็นหมัน ไม่มีบุตร
31เท-ราห์ก็พาอับรามบุตรของตน กับโลทหลานชายซึ่งเป็นบุตรของฮาราน พร้อมกับซารายบุตรสะใภ้ คือภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา พวกเขาออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน แต่เมื่อพวกเขามาถึงฮารานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่น 32เท-ราห์ก็สิ้นชีวิตในเมืองฮาราน รวมอายุเท-ราห์ได้ 205 ปี

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;