โรม 5:8

โรม 5:8 THSV11

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share