โรม 4:3

โรม 4:3 THSV11

พระคัมภีร์ว่าอย่างไร? ก็ว่า “อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม ”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share