สุภาษิต 16:33

สุภาษิต 16:33 THSV11

ฉลากนั้นถูกทอดลงที่ตัก แต่ผลที่ออกทุกอย่างมาจากพระยาห์เวห์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share