ฟีลิปปี 4:9

ฟีลิปปี 4:9 THSV11

และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้ รับไว้ ได้ยิน และได้เห็นในข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share