กันดารวิถี 29:12-39

กันดารวิถี 29:12-39 THSV11

“ในวันที่สิบห้าเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆ และเจ้าจงมีการเลี้ยงฉลองเจ็ดวันแด่พระยาห์เวห์ เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว คือเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ ได้แก่โคหนุ่มสิบสามตัว แกะผู้สองตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว ต้องไม่ให้มีตำหนิ และถวายแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาที่คู่กัน คือแป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโคแต่ละตัวของโคทั้งสิบสามตัว แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้แต่ละตัวของแกะทั้งสองตัว และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของแกะทั้งสิบสี่ตัว และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่สองจงถวายโคหนุ่มสิบสองตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่สามจงถวายโคสิบเอ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่สี่จงถวายโคสิบตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่ห้าจงถวายโคเก้าตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่หกจงถวายโคแปดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่เจ็ดเจ้าจงถวายโคเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “ในวันที่แปดเจ้าจงมีการประชุมทำพิธี ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆ แต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ คือโคผู้หนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิเจ็ดตัว กับถวายธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะผู้นั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน “สิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจงถวายแด่พระยาห์เวห์ตามเทศกาลเลี้ยงของเจ้า นอกเหนือจากเครื่องบูชาแก้บนของพวกเจ้า และเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของเจ้าที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เครื่องธัญบูชา เครื่องดื่มบูชา และเครื่องศานติบูชา”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to กันดารวิถี 29:12-39

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.