ลูกา 12:15

ลูกา 12:15 THSV11

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share