ยอห์น 4:6

ยอห์น 4:6 THSV11

บ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่น พระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย จึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้น เวลานั้นประมาณเที่ยง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share