ปฐมกาล 9:1

ปฐมกาล 9:1 THSV11

พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขา ตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share