ปฐมกาล 1:16

ปฐมกาล 1:16 THSV11

พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวง ให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวัน ดวงที่เล็กกว่าครองคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆ ด้วย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share