เอเฟซัส 1:5

เอเฟซัส 1:5 THSV11

พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share