กิจการ 10:15

กิจการ 10:15 THSV11

แล้วมีพระสุรเสียงมาเป็นครั้งที่สองกล่าวกับท่านว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share