YouVersion Logo
Search Icon

2 เปโตร 1:4

2 เปโตร 1:4 THSV11

โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy