1 โครินธ์ 7:7

1 โครินธ์ 7:7 THSV11

ข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้า คนหนึ่งได้รับอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share