1 โครินธ์ 7:33

1 โครินธ์ 7:33 THSV11

แต่คนที่แต่งงานก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้ เพื่อจะให้เป็นที่พอใจของภรรยา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share