1 โครินธ์ 10:23

1 โครินธ์ 10:23 THSV11

เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share