YouVersion Logo
Search Icon

Zʋan 14

14
Atɩn'n mɔ bɛ fa bɛ kɔ Sɩɛ nɩn anwʋn ɛlɔ'n y'ɔ le Zozi
1Mɔ Zozi hanlɩn sɔ yuelɩ'n, ɛsɛ ɔ kɔ kpɛ yɩ́ nyɩn yɩ́ menian'n-mɔ ɛlɔ, yɩ́ nwan: “Nán bɛ man bɛ́ lʋa bɔ bɛ́ nwʋn, ɛmɔ lé Nyanmɩan bɛ lí, ɛsɛ ɛmɔ lé mɩ́n kʋsʋ bɛ lí. 2Mɩ́n Sɩ awulo ɛlɔ, dabɛlɛ ngʋnmɩn wɔ ɛbɛlɛ. Mɩn 'kɔ a sesie lɩka mɩn man ɛmɔ. Sɛ ɔ tɩ man sɔ a, ahan n ganlɩn n gelelɩ ɛmɔ. 3Sɛ mɩn kɔ nán mɩn sesie lɩka'n yue a, mɩn 'sa mɩn ba, mɩn fa ɛmɔ mɩn kɔ, nán lɩka mɔ n dɩ'n, ɛmɔ kʋsʋ tanlan ɛbɛlɛ bie. 4Lɩka mɔ mɩɩn kɔ'n, ɛmɔ sɩ yɩ́ atɩn'n.”
5Mɔ Toma tɩlɩ ɛjɔlɛ sɔ'n, yɩ́ nwan: “Yɛ́ Mɩn, yɛ nzɩ man lɩka mɔ ɛ lɛ kɔ'n, ɔ 'yɔ sɛ nán y'a nwun yɩ́ atɩn'n?”
6Ɛhɩ a, Zozi kɔ bua yɩ́ kɛ: “Atɩn'n, nʋn ananhɔlɛ'n nʋn ngʋan'n y'ɔ le mɩ́n muonun. Sʋanlan fɩ́ɩ́ ngʋala man kɛ ɔ sɩn lɩka fʋfɔlɛ ɔ kɔ mɩ́n Sɩ anwʋn ɛlɔ sannan ɔ 'nanndɩ mɩ́n sʋ. 7Sɛ ɔ tɩ kɛ ɛmɔ sɩ mɩ́n an, ahan ɛmɔ 'sɩ mɩ́n Sɩ. Kʋsʋ kɩkaala dɩɛ, ɛmɔ a nwun yɩ́, ɛmɔ sɩ yɩ́.”
8Filipʋ nwan: “Yɛ́ Mɩn, kele yɛ́ Sɩɛ'n nán man yɛ́ ahʋnlɩn tɔ́ yɛ́ kunnun.”
9M'ɔ hanlɩn sɔ'n, Zozi nwan: “Filipʋ, yɩ́ ti, dada angʋnmɩn ɛhɩ mɔ mɩn nʋn ɛmɔ tɩ ɛwa'n, ɛ nzɩ man mɩ́n? Sʋanlan m'ɔ kɔ nwun mɩ́n'n, anɩn ɔ'a nwun mɩ́n Sɩ, nan nzukɛ ati yɛ̂ wɔ́ nwan n géle ɛmɔ Sɩɛ'n? 10Ɛ nne nni man kɛ n wɔ Sɩɛ nɩn anun yɛ̂ Sɩɛ'n kʋsʋ wɔ mɩ́n nun ɔ? Ɛjɔlɛ'n mɔ mɩɩn kan mɩn kele ɛmɔ kʋalaatin ɛwa'n, ɔ fi man mɩ́n muonun. Sɩɛ'n m'ɔ wɔ mɩ́n nun'n yɛ̂ ɔ lɛ di junman sɔ nɩn ɔ. 11Sɛ mɩn kan kɛ n wɔ Sɩɛ nɩn anun yɛ̂ Sɩɛ'n kʋsʋ wɔ mɩ́n nun an, ɛmɔ lé lí. Sɛ yɩ́ bɔbɔ ɛmɔ nne nni man an, ɛmɔ nɩ́an asinbɛnwʋn ninnge'n mɔ mɩn yɔ'n nán bɛ lé bɛ lí. 12Mɩɩn kan yɩ́ ananhɔlɛ mɩn kele ɛmɔ kɛ sʋanlan biala m'ɔ de mɩ́n di'n, asinbɛnwʋn ninnge'n mɔ mɩn yɔ'n, yɩ́ kʋsʋ ɔ 'yɔ bie. Yɩ́ dɩɛ'n bɔbɔ mɔ ɔ 'yɔ'n, ɔ 'tala mɩ́n dɩɛ'n. Ɔ sanlɩn kɛ mɩɩn kɔ Sɩɛ nɩn anwʋn ɛlɔ. 13Like biala mɔ ɛmɔ kɔ sɛlɛ wɔ mɩ́n dunman nun'n, mɩn 'fa mɩn man ɛmɔ, nán ɔ nanndɩ Baa nɩn asʋ menian'n-mɔ kʋalaa a wula Sɩɛ nɩn anunminnyanmʋn. 14Ɛmɔ sɛlɛ like biala wɔ mɩ́n dunman nun an, mɩn 'yɔ mɩn man ɛmɔ.”
Zozi 'ba han Wawɛ Nwannzan-nwannzan nɩn anwʋn ɛjɔlɛ
15Ɛsɛ Zozi Nwan: “Sɛ ɛmɔ kulo mɩ́n sakpa a, ɛmɔ lí mɩ́n mala nɩn asʋ. 16Mɩn 'ba sɛlɛ mɩ́n Sɩ maan ɔ man ɛmɔ *Bʋkafʋɛ fʋfɔlɛ m'ɔ nʋn ɛmɔ 'tanlan dahuu. 17Ɔ tɩ Wawɛ m'ɔ kan ananhɔlɛ. Mân nɩn anun menian'n-mɔ mɔ bɛ nne man mɩ́n bɛ nni man'n, bɛ ngʋala man kɛ bɛ nyan yɩ́, ɔ sanlɩn kɛ bɛ nnwun man yɩ́, ɛsɛ bɛ nzɩ man yɩ́. Nan ɛmɔ dɩɛ, ɛmɔ sɩ yɩ́, ɔ sanlɩn kɛ ɔ nʋn ɛmɔ y'ɔ tɩ ɔ, ɛsɛ ɔ 'ba tanlan ɛmɔ anun. 18Mɩn ngɔ yaci man ɛmɔ angʋnmɩn kɛ awusian. Nan mɩn 'ba sa mɩn ba ɛmɔ anwʋn biekun. 19Ɔ'a ha mɛlɛ kaan bie, mân nɩn anun menian'n-mɔ ngɔ nwun man mɩ́n kʋ́n. Nan ɛmɔ dɩɛ, ɛmɔ 'ba nwun mɩ́n. Kɛmɔ mɩ́n lɩlɩ n dɩ asɩ'n, ɛmɔ kʋsʋ 'ba nyan ngʋan bɛ tanlan asɩ bie. 20Sɛ cɩan sɔ'n ju a, ɛmɔ 'ba nwun kɛ n wɔ mɩ́n Sɩ anun, ɛmɔ wɔ mɩ́n nun, yɛ̂ mɩ́n kʋsʋ n wɔ ɛmɔ anun. 21Like mɔ mɩn kekele ɛmɔ'n, sʋanlan mɔ yɩ́ nyɩn kɔ sɔ yɩ́ m'ɔ kɔ fa kɔ sie'n, yɩ́ yɛ̂ anɩn mɩn sɩ kɛ ɔ kulo mɩ́n ɔ. Sʋanlan sɔ'n, mɩ́n Sɩ 'kulo yɩ́, mɩ́n kʋsʋ mɩn 'kulo yɩ́, mɩn 'yɩ mɩ́n nwʋn mɩn kele yɩ́.”
22Mɔ Zudɩ (nán Zudasɩ Isikaliɔtɩ ɔ) tɩlɩ ɛjɔlɛ sɔ'n, yɩ́ nwan: “Yɛ́ Mɩn, ɔ yɔ sɛ mɔ wɔ́ nwan ɛ nyɩ man wɔ́ nwʋn ɛ ngele man mân nɩn anun menian nga'n-mɔ mɔ bɛ nne wɔ́ bɛ nni man'n, nan yɛ́ ngʋnmɩn ala yɛ̂ ɛ 'yɩ wɔ́ nwʋn kele yɛ́'n?”
23Ɛhɩ a, Zozi kɔ bua yɩ́ kɛ: “Sʋanlan m'ɔ kulo mɩ́n'n, ɔ di mɔ mɩn kan nɩn asʋ. Mɩn Sɩ 'kulo yɩ́, ɛsɛ mɩn nʋn mɩ́n Sɩ yɛ 'ba yɩ́ nwʋn nán yɛ nʋn yɩ́ tanlan. 24Sʋanlan m'ɔ ngulo man mɩ́n'n, mɔ mɩn kan'n, ɔ nni man sʋ. Ɛjɔlɛ kʋalaa mɔ ɛmɔ tɩ kɛ mɩɩn kan'n, ɔ fi man mɩ́n muonun, nan Sɩɛ'n m'ɔ sʋanlɩn mɩ́n'n, yɩ́ yɛ̂ ɔ lɛ kan ɔ.
25“Mɩɩn kan ɛjɔlɛ sɔ'n mɩn kele ɛmɔ wɔ abɛlɛ mɔ n dɛ wɔ ɛmɔ afian ɛwa'n. 26Nan mɩ́n dunman nun Sɩɛ'n 'ba sʋan *Bʋkafʋɛ'n, Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n. Ɔ 'ba hehele ɛmɔ ninnge'n-mɔ kʋalaatin ɛsɛ ɔ 'ba man ɛmɔ ati kacɩ ɛjɔlɛ'n kʋalaatin mɔ m'an han m'an hele ɛmɔ'n. 27Mɩɩn yaci ɛmɔ alʋacɩcɩɛ nun. Mɩ́n alʋacɩcɩɛ dɩɛ'n yɛ̂ mɩɩn fa mɩn man ɛmɔ ɔ. Alʋacɩcɩɛ'n mɔ mɩɩn fa mɩn man ɛmɔ'n, ɔ nʋn eyuadɩ nɩn anun dɩɛ'n tɩ man kʋ́n. Nán bɛ man bɛ́ lʋa bɔ bɛ́ nwʋn, ɛsɛ nán bɛ sulo.
28“Ɛmɔ a tɩ mɔ m'an han'n. M'an han m'an hele ɛmɔ kɛ mɩɩn kɔ, nan kʋsʋ mɩn 'ba sa mɩn ba ɛmɔ anwʋn biekun. Sɛ ɔ tɩ kɛ ɛmɔ kulo mɩ́n sakpa a, ahan Sɩɛ nɩn anwʋn ɛlɔ mɔ mɩɩn kɔ'n, ɛmɔ 'di yɩ́ nwʋn fɛ kpa. Ɔ sanlɩn kɛ Sɩɛ'n tɩ kpili tala mɩ́n. 29M'an li mʋa m'an han ninnge sɔ'n-mɔ kʋalaa anwʋn ɛjɔlɛ m'an hele ɛmɔ asannan nán bɛ́ ɛyɔlɛ tɛmʋn nɩn a ju sʋ. Yɩ́ dɩɛ, anɩn cɩan m'ɔ kɔ ju sʋ'n, ɛmɔ de mɔ n ganlɩn'n bɛ di. 30Mɩn nʋn ɛmɔ yɛ lɛ njʋjɔ man dɔʋn kʋ́n. Ɔ sanlɩn kɛ mân ɛhɩ asʋ kpain'n lɛ ba. Ɔ le man tunmin fɩ́ɩ́ wɔ mɩ́n sʋ. 31Nan ɔ fata kɛ menian'n-mɔ nwun yɩ́ kɛ mɩn kulo Sɩɛ'n yɛ̂ like mɔ mɩ́n Sɩ kɔ hele mɩ́n kɛ n yɔ́'n yɛ̂ mɩn yɔ ɔ. Yɩ́ ti, bɛ jásʋ maan yɛ hɔ́.”

Currently Selected:

Zʋan 14: any

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy