YouVersion Logo
Search Icon

Chivkeeb 1

1
Tsim Nplajteb hab Lub Ntuj
1Thaus chivkeeb Vaajtswv tsim lub ntuj hab lub nplajteb.#1.1 Thaus chivkeeb… lub ntuj hab lub nplajteb; lossis thaus chivkeeb Vaajtswv tsim lub ntuj hab lub nplajteb; lossis Thaus Vaajtswv pib tsim lub ntuj hab lub nplajteb. 2Lub nplajteb tsi tau muaj dlaabtsi hab nyob dlo dlus, tsaus ntuj nti thoob plawg sau nplaim dlej havtxwv, hab Vaajtswv tug ntsujnplig#1.2 Vaajtswv tug ntsujplig; lossis Vaajtswv lub fwjchim; lossis cov cua lug ntawm Vaajtswv; lossis cov cua kws txaus ntshai. yuj moog yuj lug sau nplaim dlej. 3Vaajtswv has tas, “Ca le muaj qhov pum kev,” ces txawm pum kev kaaj nrig tuaj.#2 Klt 4.6 4Vaajtswv txaus sab heev rua qhov pum kev ntawd. Ces Vaajtswv txhaj muab qhov pum kev cais tawm ntawm qhov tsaus ntuj, 5Vaajtswv tis npe rua qhov pum kev hu ua “Nruab nub” hab qhov tsaus ntuj hu ua “Mo ntuj.” Muaj caij tsaus ntuj hab muaj caij kaaj ntug, yog nub ib.
6-7Vaajtswv has tas, “Ca le muaj lub ntuj lug quas dlej hab muab cais kuas nyag nyob muaj nyag chaw.” Yog le ntawd, Vaajtswv txhaj tsim lub ntuj, hab muab tej dlej nyob huv qaab ntuj hab tej dlej sau nruab ntug cais nyag nyob nyag. Ces txawm muaj le Vaajtswv has.#2 Pet 3.5 8Vaajtswv tis npe txheej sau hu ua “Ntuj.” Muaj caij tsaus ntuj hab muaj caij kaaj ntug, yog nub ob.
9Vaajtswv has tas, “Tej dlej kws nyob huv qaab ntuj ca le sis sau lug nyob ib qhov chaw ua ke, kuas aav tawm tuaj,” ces txawm muaj le Vaajtswv has. 10Vaajtswv tis npe cov aav hu ua “Nplajteb,” hab cov dlej kws lug sis sau ua ke ntawd, hu ua “Havtxwv.” Hab Vaajtswv pum tej kws nwg tsim tau lug ntawd nwg txaus sab heev. 11Ces Vaajtswv has tas, “Lub nplajteb ca le tuaj txhua yaam nroj tsuag, qoobloo, hab tej xyoob ntoo, kuas tawg paaj txi txiv lawv le nyag yaam,” ces txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 12Yog le ntawd, lub nplajteb txhaj muaj txhua yaam xyoob ntoo nroj tsuag, hab qoobloo kws txawj tawg paaj txi txiv. Vaajtswv pum tej kws nwg tsim tau lug ntawd, mas nwg txaus sab heev. 13Muaj caij tsaus ntuj hab muaj caij kaaj ntug, yog nub peb.
14Vaajtswv has tas, “Ca le muaj tej lub ci ci tshwm rua sau ntuj, quas nruab nub hab mo ntuj, hab quas caij nyoog, nub, hli, hab xyoo;#1.14 Ib phoo qub txhais has tas, tsaj txhu, tsaj nyeg, hab tsaj qus; phoo Henplais has tas, tsaj nyeg hab txhua yaam tsaj kws nyob huv nplajteb nuav. 15tej ntawd yuav ci sau ntuj tuaj rua huv nplajteb nuav kuas pum kev,” ces txawm muaj le Vaajtswv has. 16Yog le ntawd, Vaajtswv txhaj tsim dlua ob lub ci ci kws luj heev. Lub kws ci tshaaj ca kaav nruab nub hab lub ci tsi heev ca kaav mo ntuj; nwg tsim tej nubqub huv tuabsi. 17Vaajtswv muab tej lub ci ci ntawd teeb rua sau ntuj kuas pum kev ci ntsaa ab tuaj rua huv nplajteb, 18kuas kaav nruab nub hab mo ntuj, hab muab qhov kaaj cais tawm ntawm qhov tsaus. Hab Vaajtswv pum tej kws nwg tsim tau lug ntawd, nwg txaus sab heev. 19Muaj caij tsaus ntuj hab muaj caij kaaj ntug, yog nub plaub.
20Vaajtswv has tas, “Ca le muaj txhua yaam tsaj muaj sa nyob huv nruab dleg, hab ca le muaj noog yaa kuas puv sau nruab ntug.” 21Yog le ntawd, Vaajtswv txhaj tsim tej tsaj kws luj tshaaj plawg nyob huv havtxwv, hab tsim txhua yaam tsaj nyob huv nruab dleg, hab txhua yaam noog huv tuabsi. Hab Vaajtswv pum tej kws nwg tsim ntawd, nwg txaus sab heev. 22Vaajtswv txhaj foom koob moov rua tej tsaj ntawd hab has rua tej tsaj kws nyob huv nruab dleg kuas ca le fuamvaam moog puv havtxwv, hab nwg has tej noog kuas fuamvaam puv nplajteb. 23Muaj caij tsaus ntuj hab muaj caij kaaj ntug, yog nub tsib.
24Vaajtswv has tas, “Ca le muaj txhua yaam tsaj txhu: tsaj nyeg, tsaj qus, tsaj luj, tsaj miv, naab, qaav, kaab hab ntsaum lawv le nyag yaam,” ces txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 25Vaajtswv tsim tej tsaj nyeg, tsaj qus, tsaj luj, tsaj miv, naab, qaav, kaab hab ntsaum lawv le nyag yaam, hab Vaajtswv pum tej kws nwg tsim tau lug ntawd, nwg txaus sab heev.
26Vaajtswv has tas, “Nwgnuav peb yuav tsim tuabneeg kuas muaj yaam ntxwv zoo le peb; hab puab yuav muaj fwjchim kaav taagnrho tej ntseg huv havtxwv, tej noog sau nruab ntug, tej tsaj nyeg, tsaj qus, tsaj luj tsaj miv, hab kaav thoob plawg lub nplajteb nuav.”#1.26 Ib phoo qub txhais has tas, tsaj txhu, tsaj nyeg, hab tsaj qus; phoo Henplais has tas, tsaj nyeg hab txhua yaam tsaj kws nyob huv nplajteb nuav.#1 Klt 11.7 27Yog le ntawd, Vaajtswv txhaj tsim tuabneeg kuas puab muaj yaam ntxwv zoo le Vaajtswv ntaag. Nwg tsim muaj tug quasyawg hab tug quaspuj.#Mat 19.4; Mak 10.6; 1.27-28 #Chk 5.1-2 28Vaajtswv foom koob moov rua obtug hab has tas, “Meb ca le muaj tub muaj ki kuas coob, meb tej xeebntxwv yuav fuamvaam moog nyob thoob plawg txhua qhov chaw kuas puv nplajteb hab puab yuav kaav taagnrho lub nplajteb. Kuv tsaa meb kaav tej ntseg huv havtxwv, tej noog kws yaa sau nruab ntug, hab txhua tsaav yaam tsaj kws nyob huv nplajteb nuav. 29Kuv tsim kuas muaj txhua yaam qoobloo hab txhua yaam txiv ntoo rua meb tau noj, 30tabsis kuv tsim tej nroj tsuag xyoob ntoo, ua zaub rua tej noog hab tej tsaj kws muaj sa nyob huv lub nplajteb nuav tau noj.” Ces txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 31Vaajtswv saib ib puas tsaav yaam kws nwg tsim ntawd, hab ua rua nwg txaus sab heev. Muaj caij tsaus ntuj hab muaj caij kaaj ntug, yog nub rau.

Currently Selected:

Chivkeeb 1: HNJ2000

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy