ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:25

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:25 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང། དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། དམག་མིའི་བཙོན་པ་རྣམས་ནི་ཕྱིར་འཁྲིད་དང་། དབང་ཅན་ལག་ནས་བཅོམ་ནོར་འཕྲོག་པར་བྱེད། ཁྱོད་ལ་འཐབ་མཁན་རྣམས་ལ་ངས་འཐབ་ཆིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནི་ངས་སྐྱོབ་བོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:25