YouVersion Logo
Search Icon

Gen. 1

1
Kusikwa kweZviro Zveshe
1Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. 2Nyika yaiya isina muemo, isina chiro, nechidima chaiya padera pemvura yakadzama; noMweya waMwari wakavhamira#1:2 Wakavhamira: Tsamba dzimweni dzinoti wakahamba. padera pemvura.
3Mwari wakati, “Ngakuapo kujeka,” nokujeka kwakaapo. 4NaMwari wakaona kuti kujeka kwaiya kwakanaka; naMwari wakaparadzanisa kujeka kubva muchidima. 5Mwari wakadudza kujeka kuti, “Masikati,” naye wakadudza chidima kuti, “Usiku.” Kwakaapo madeekoni nemangwanani,#1:5 Madeekoni nemangwanani: KuvaHebheru zuva rinotanga madeekoni panobira zuva. zuva rokutanga.
6Mwari wakati, “Ngakuapo mukana pakati pemvura, ngauparadzanise mvura nemvura.” 7NaMwari wakaita mukana, akaparadzanisa mvura yaiya pashi pomukana kubva kune mvura iyo yaiya padera pomukana. Zvakaitika kudaro. 8NaMwari wakadudza mukana kuti, “Denga.” Kwakaapo madeekoni nemangwanani, zuva rechipiri.
9Mwari wakati, “Mvura iri pashi pedenga ngaiunganidzwe pandau imwe, mavhu akaoma ngaaoneke.” Zvakaitika kudaro. 10Mwari wakadudza mavhu akaoma kuti, “Nyika,” nemvura yakaunganidzwa pamwepo wakaidudza kuti, “Ruandhle,” naMwari wakaona kuti zvaiya zvakanaka. 11Mwari wakati, “Nyika ngaimere mwenje nemiriwo inobereka mbeu, miti inobereka michero, kudai ngokuteererana kwembeu dzayo, idzo tsangu dzayo dziri mukati mwayo, padera penyika.” Zvakaitika kudaro. 12Nyika yakamera zvisimwa, zvinobereka mbeu ngokuteererana kwembeu dzayo idzo, nemiti inobereka michero, tsangu dzayo dziri mukati mwayo, umwe ngaumwe kudai ngokuteererana kwembeu dzayo, naMwari wakaona kuti zvaiya zvakanaka. 13Kwakaapo madeekoni nemangwanani, zuva rechitatu.
14Mwari wakati, “Ngakuapo zvinojeka mumukana wedenga, kuti zviparadzanise masikati nousiku; ngazviite zvioniso zvenguva, zvemazuva nezvemakore. 15Zve, ngazviite zvinojekisa mumukana wedenga kuti zvijekise padera penyika.” Zvakaitika kudaro. 16NaMwari wakaita zvinojeka zviiri zvakakura; chokujeka chikuru chinotonga masikati, nechokujeka chidoko chinotonga usiku, wakaitazve nyeredzi. 17Mwari wakazviisa mumukana wedenga, kuti zvijekise padera penyika, 18kuti zvitonge padera pemasikati nousiku, kuti zviparadzanise kujeka kubva kune chidima. NaMwari wakaona kuti zvaiya zvakanaka. 19Kwakaapo madeekoni nemangwanani, zuva rechirongomuna.
20Mwari wakati, “Mvura ngaibudise ngokuwanzisa zvisikwa zvinopona, neshiri ngadzimbururuke#1:20 Ngadzimbururuke:Vamweni vanoti ngadzimburuke. padera penyika mumukana womudenga.” 21Ndizvo Mwari wakasika zvikara zvikurutu zvomuruandhle, nezvisikwa zveshe zvinopona zvinohamba, izvo zvakabudiswa ngemvura ngokuwanzwa, kudai ngokuteererana kwembeu dzazvo, nembeu dzeshe dzeshiri kudai ngokuteererana kwembeu dzadzo. NaMwari wakaona kuti zvaiya zvakanaka. 22NaMwari wakazvifumisa echiti, “Baranai muwande, muzadze mvura yomuruandhle, neshiri ngadziwande munyika.” 23Kwakaapo madeekoni nemangwanani, zuva rechishanu.
24NaMwari wakati, “Nyika ngaibudise zvisikwa zvinopona kudai ngokuteererana kwembeu dzazvo; zvifuyo zvipuka zvidoko nezvinogwezva nezvikara zvenyika kudai ngokuteererana kwembeu dzazvo.” Zvakaitika kudaro. 25NaMwari wakaita zvikara zvenyika kudai ngokuteererana kwembeu dzazvo, nezvifuyo kudai ngokuteererana kwembeu dzazvo, nazvo zveshe zvipuka zvidoko nezvinogwezva pashi kudai ngokuteererana kwembeu dzazvo. NaMwari wakaona kuti zvaiya zvakanaka.
26Mwari wakati, “Ngatiite vanhu#1:26 Vanhu: MuchiHebheru chinoronza vanhu vakawanda. ngomuedzaniso wedu, vatodzane nesu; ngavatonge padera pehove dzomuruandhle, padera peshiri dzomumweya, padera pezvifuyo, padera pemhuka dzeshe dzomushango nepadera pezviro zveshe zvipuka zvidoko nezvinogwezva munyika.” 27Ndizvo Mwari wakasika vanhu ngomuedzaniso wake wemene, ngomuedzaniso waMwari wakavasika; wakasika mwamuna nomukadzi. 28Mwari wakavafumisa; naMwari wakati kwavari, “Baranai muwande, muzadze nyika, muinyise; mutonge padera pehove dzomuruandhle, padera peshiri dzomumweya nepadera pezviro zveshe zvipuka zvidoko nezvinopona zvinogwezva padera penyika.” 29Mwari wakati, “Ringirai ndamupa zvisimwa zveshe zvinobereka tsangu, zviri padera pehope yeshe yenyika, nemiti yeshe, iyo mukati mwayo mune michero ine mbeu inobereka miti; kwomuri inozoita chokudya. 30Ndapa miriwo yeshe yakasvipirika kuita zvokudya kune zvikara zveshe zvenyika nokushiri dzeshe dzomumweya nokuzviro zveshe zvinogwezva padera penyika, izvo zveshe zvipuka zvidoko nezvinopona.” Zvakaitika kudaro. 31NaMwari wakaona zveshe zvaaiya aita, kuti zvaiya zvakanasa kunaka. Kwakaapo madeekoni nemangwanani, zuva rechitanhatu.

Currently Selected:

Gen. 1: Ndau

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy