2 ശമൂവേല്‍ 12:1-14

2 ശമൂവേല്‍ 12:1-14 MALCL-BSI

നാഥാന്‍പ്രവാചകനെ സർവേശ്വരന്‍ ദാവീദിന്‍റെ അടുക്കൽ അയച്ചു. പ്രവാചകന്‍ രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു: “ഒരു പട്ടണത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ ധനികനും അപരന്‍ ദരിദ്രനും. ധനികന് അനവധി ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദരിദ്രനാകട്ടെ, വിലയ്‍ക്കു വാങ്ങി വളർത്തിയ ഒരു പെണ്ണാട്ടിന്‍കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവന്‍ അതിനെ പോറ്റിവളർത്തി. അവന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അതു വളർന്നു. അവന്‍റെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം അതു തിന്നുകയും അവന്‍ കുടിക്കുന്നതിന്‍റെ പങ്ക് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു; അത് അവന്‍റെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി; അത് അവന് ഒരു മകളെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ധനികന്‍റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന്‍ വന്നു; അയാൾക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ആടുമാടുകളിൽ ഒന്നിനെ കൊല്ലാതെ ആ ധനികന്‍ ദരിദ്രന്‍റെ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ കൊന്ന് അതിഥിക്കു ഭക്ഷണം ഒരുക്കി.” ആ ധനവാനെതിരെ ദാവീദിന്‍റെ കോപം ജ്വലിച്ചു. അദ്ദേഹം നാഥാനോടു പറഞ്ഞു: “അയാൾ ഇനി ജീവിച്ചുകൂടാ; സർവേശ്വരന്‍റെ നാമത്തിൽ ഞാന്‍ സത്യംചെയ്തു പറയുന്നു; അവന്‍ വധശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു. നിർദ്ദയമായി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവന്‍ നാലു മടങ്ങ് തിരിച്ചുകൊടുക്കണം.” നാഥാന്‍ ദാവീദിനോടു പറഞ്ഞു: “ആ മനുഷ്യന്‍ നീതന്നെ. ഇസ്രായേലിന്‍റെ ദൈവമായ സർവേശ്വരന്‍ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്‍റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. ശൗലിന്‍റെ കൈയിൽനിന്നു ഞാന്‍ നിന്നെ വിടുവിച്ചു. നിന്‍റെ യജമാനന്‍റെ ഭവനത്തെയും ഭാര്യമാരെയും ഞാന്‍ നിനക്കു നല്‌കി. നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്‍റെയും യെഹൂദായുടെയും രാജാവാക്കി. ഇതെല്ലാം നിനക്കു പോരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവയിൽ കൂടുതലും ഞാന്‍ തരുമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്‍റെ കല്പനകൾ അവഗണിച്ചു നീ ഈ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു? അമ്മോന്യരെക്കൊണ്ട് ഊരിയായെ നീ കൊല്ലിച്ച് അവന്‍റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കി. ഇങ്ങനെ നീ എന്നെ നിന്ദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിന്‍റെ ഭവനത്തിൽനിന്നു വാൾ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയില്ല. സർവേശ്വരന്‍ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിന്‍റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽനിന്നു നിനക്ക് അനർഥമുണ്ടാകും. നിന്‍റെ കൺമുമ്പിൽവച്ചു നിന്‍റെ ഭാര്യമാരെ ഞാന്‍ മറ്റൊരുവനു കൊടുക്കും. പട്ടാപ്പകൽ അവന്‍ അവരെ പ്രാപിക്കും. നീ ഇതു രഹസ്യമായി ചെയ്തു; എന്നാൽ ഞാന്‍ ഇതു സകല ഇസ്രായേലിന്‍റെയും മുമ്പിൽവച്ചു പട്ടാപ്പകൽ ചെയ്യിക്കും.” അപ്പോൾ ദാവീദു പറഞ്ഞു: “ഞാന്‍ സർവേശ്വരനെതിരെ പാപം ചെയ്തുപോയി.” നാഥാന്‍ പറഞ്ഞു: “സർവേശ്വരന്‍ നിന്‍റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ മരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തിയാൽ അവിടുത്തെ നിന്ദിച്ചതുകൊണ്ടു നിന്‍റെ മകന്‍ മരിച്ചുപോകും.” നാഥാന്‍ തന്‍റെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.
MALCL-BSI: സത്യവേദപുസ്തകം C.L. (BSI)
Share