Maatoossa 2
DWNT

Maatoossa 2

2
Awayfi Doliyaa Baggappe Yeedda Xoolinttiyaa Paydiyaa Asatuwaa
1Yesuusi Yihudaa gadiyan Beeteliheeme geetettiyaa katamaan Heroodise kawutiide de7iyaa wode yeletteedda; hewaappe guyyiyan, xoolinttiyaa paydiyaa asay #2:1 Xoolinttiyaa paydiyaa asaa guussay, eretteedda maaraa bilethaan eranchcha asatuwaa guussaa. awayfi doliyaa baggappe Yeerusalaame yiide, 2“Ayihuda kaatiyaa gidanaw yeletteedda na7ay haqan de7ii? Nuuni awayfi doliyaa bagganna keseedda A xoolinttiyaa be7iide, aw goyinnanaw yeeddo” yaagiide oochcheeddino.
3Kaatiyaa Heroodise, hewaa sisiide dagammeedda; Yeerusalaamen de7iyaa asay ubbaykka wozanaa bayeeddino. 4Heroodise qeesatuwaa kaappatuwaa ubbatuwaanne Muse higgiyaa tamaarissiyaawantta xeesiide, “Kiristtoosi haqan yelettanddeeshsha?” yaagiide oochcheedda.
5-6Unttunttu zaariide, “Yihudaa gadiyan Beeteliheeme katamaan yelettanawaa. Nabii,
‘Yihudaa gadiyan de7iyaa Beeteliheeme,
neeni Yihudaa gadiyan de7iyaa woliqqaama katamatuwaappe laafakka.
Isra7eeliya mooddiyaawe neeppe kesanawaa’
giide xaafeedda” yaageeddino. #Mik 5:2
7Hewaappe kaalla, Heroodise awayfi doliyaa baggappe yeedda asatuwaa geeman xeesiide, xoolinttii unttunttoo beetteedda wodiyaa unttunttuppe geeshshiide ereedda. 8Yaatiide Beeteliheeme unttuntta yeddiidde, “Biide na7aa loythi koyyite; A demmeedda wode taanikka baade aw goyinnanaadan, taanakka erissite” yaageedda.
9Unttunttu kaatii geeddawaa sisi biidde ogiyaan awayfi doliyaa bagganna unttunttu kase be7eedda xoolinttiyaa be7eeddino; na7ay de7iyaasaa gakkiide eqqana gakkanaw, xoolinttii unttuntta kaaletheedda. 10Unttunttu he xoolinttiyaa be7eedda wode, zaway baynna daro nashechchaa nashetteeddino. 11Golle geliide, na7ay bare daayi Mayraaminna de7iyaawaa be7eeddino; gulbbatiide aw goyinneeddino; hewaappe kaalla, barenttu saaxiniyaa dooyyiide, worqqaa, ixaanaanne kawaraa #2:11 ixaanaanne kawaraa: Ixaanay, maaddiyaa dhiilliyaa gidiide, tamaan yeggiyaa wode sawanaassa; kawaraykka sawoo maaddiyaa dhiilliyaa gidiide shittuwaadan maaddee. aw imotaa shiishsheeddino.
12Unttunttu Heroodisakko simmenna mala, Xoossay akumuwan unttuntta, “Hinttena erite” giina hara ogiyaanna barenttu gade simmeeddino.
Gibxe Betussaa
13Unttunttu beeddawaappe guyyiyan, Godaa kiitanchchay akumuwan Yooseefoo beettiide, “Heroodise na7aa wodhanaw koyyiyaa diraw, denddaade na7aanne A daayo akkaade Gibxe gadiyaa beta; taani new odana gakkanaw, yaani de7ashsha” yaageedda.
14-15Yooseefo qamma denddiide, na7aanne A daayo akkiide, Gibxe gadiyaa beedda; Goday nabiyaa bagganna, “Taani ta na7aa Gibxe gadiyaappe xeesaaddi” yaageeddawe polettana mala, Heroodise hayqqana gakkanaw I yaani de7eedda. #Hos 11:1
Heroodise Qeeri Naanaa Wodhisseedda
16Hewaappe guyyiyan, Heroodise awayfi doliyaa baggappe yeeddawanttu barena cimmeeddawaa ereedda wode, daro hanqqettiide, xoolinttii kase beetteedda wodiyaa unttunttuppe siseeddawaadan, wottaaddaratuwaa yeddiide, Beeteliheemeninne yuushshuwaan de7iya laa77u laythaa attuma naanaanne laa77u laythaappe garssanna de7iyaa attuma naanaa ubbaa wodhisseedda.
17-18Nabiyaa Ermiyaasi,
“Yeekuunne zilassay Raama geetettiyaa katamaan sisetteedda;
Raaheela bare naanaw yeekkaw.
Unttunttu hayqqidiggo diraw,
agga giina, aggennaan ixxaaddu”
giide odeeddawe poletteedda. #Erm 31:15
Gibxeppe Simaa
19Heroodise hayqqeeddawaappe guyyiyan, Godaa kiitanchchay Gibxen Yooseefoo akumuwan beettiide 20A, “Dendda; na7aanne A daayo akkaade, Isra7eeliya gadiya simma. Na7aa wodhanaw koyyiyawanttu hayqqidiggeeddino” yaageedda. 21Yooseefo denddiide, na7aanne A daayo akkiide, Isra7eeliya simmeedda.
22Shin Yooseefo Arkkelawoosi bare aawuwaa Heroodisa oydiyaan Yihudaa gadiyan kawuteeddawaa siseedda wode, yaa baanaw yayyeedda; Xoossay aw akumuwan hinttena erite giina, Galiilaa gadiya beedda. 23Nabatuu, “Asay A, ‘Naazireetiyaa asa’ #2:23 Hawaa geeddawe oonentto erettenna. giide xeesana” yaageeddawe polettana mala, Naazireete geetettiyaa katamaa biide de7eedda. #Mar 1:24; Luq 2:39; Yoh 1:45

Dawro New Testament © The Word for the World Ethiopia, 2011.

Learn More About Dawro New Testament