YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 2

2
Ti sin mago kjuitsjehe sin ti ixjan
1Ti kꞌokjíexín Jesús ti chjasin Belén estado Judea ti kꞌue̱to̱an ti rey Herodes, mé ikjui iso chojnindoa, kjui̱xi̱n nó tji̱to̱xin ña̱o, la kjuíji sin Jerusalén. Jehe sin mé chojni mago tónoexín sin konotsé. 2La kjuanchankí sin:
―¿Nketí itjen ti xjan na̱ntá tsíkokjíhi tsꞌóna rey kuènté ti sin judío? Kixin kꞌuíkoni ti konotsé kuènté chꞌan nó tji̱to̱xin ña̱o la ikjuini tsjikosáyeheni xjan ―ichro sin.
3A̱ndá ti ó kuíhin ti rey Herodes xi̱kaha ichro sin, la imá kóxakohen chꞌan la ko kaín ti sin tjejó Jerusalén. 4Ndá kꞌue̱to̱an ti rey kixin tsíxrakoa kaín ti sin ncha̱tꞌá tꞌe̱to̱an la ko kaín ti sin tjako ley, ndá kjuanchankí chꞌan nketí tsokjíexín ti nkexro itꞌin Cristo. 5Ndá jehe sin ndáchro sin:
―Ti ixjan la tsokjíexín ti chjasin Belén estado Judea, kixin xi̱kaha ichro ti xroon itén Díos tsíkjin sin ósé:
6 # Mi. 5:2. *Jaha chjasin Belén estado Judá,
jaha la jehya ijnko chjasin imá intsí;
kixin jaha tsꞌaxrjéníxian ti nkexro a̱ntsí tsꞌe̱to̱an,
la jehe chꞌan tsꞌayakohen chꞌan ti chjasin kuénta̱na Israel.
7A̱ndá ómó kꞌuéye̱he̱ ti rey Herodes ti sin mago la kjuanchankí chꞌan ndesi nkesá kꞌuíkon sin ti konotsé. 8Ndá kꞌue̱to̱an chꞌan kixin sátsji sin ti chjasin Belén la ndáchro chꞌan:
―Sátjira ntiha tikjéyára ti ixjan la ti ó tsꞌitjára la ikjanra ntihi tso̱chro̱nkara kixin kja̱xin janhan itsjia tsjikosáyaha̱ xjan ―ichro chꞌan.
9Ndá ti ó kuíhin ti sin mago nkehe ichro ti rey la sákjuí sin la xíkꞌikon sin ti konotsé a ínaá la kuitaón nti̱a la chréhe̱ sin hasta kjuákꞌe chritaón ti nchia itjen ti ixjan. 10Ndá ti ó kꞌuíkon sin nketí kjuákꞌe ti konotsé la imá kóchéhe̱ sin. 11Ndá kꞌuíxehen sin ti nchia la kꞌuíkon sin ti ixjan tjeko ti tjan María, ti ìñé xjan. La kꞌuejóxin sin tochꞌin sin la kjuikosáyehe sin ti ixjan, la kuakitje̱he̱ sin ti nkehe kjui̱ka̱o sin la kjuajon sin oro, chi̱nko̱ la ko xro̱a̱n xraxé náxrjón. 12Ndá kotáchrién sin kꞌue̱tua̱nxín Díos kixin tsokjanhña sin ti itjen ti rey Herodes. La ókjé nti̱a kja̱nxi̱n sin, sákjuí sin chjasén sin.
José ko María sákjuí sin Egipto
13Ndá ti ó kjuixin sákjuí ti sin mago, la kotáchrién chꞌin José kꞌuíkonxín kixin ikui ijnko ángel kuènté Ìnchéni la ndáchro:
―Tꞌàyá, la sátjiko̱a ti ixjan la ko ti ìñé xjan, Egipto. La ntahó tꞌejora hasta tso̱xrja̱nkajia, kixin ti rey Herodes la tsjeyá ti ixjan kixin tsꞌóñá ―mé xi̱kaha ichro ti ángel.
14A̱ndá chꞌin José kꞌuàya la kuákja ti ixjan la ko ti ìñé xjan la sákjuí sin Egipto kjónté tie, 15#Os. 11:1.*la ntahó kꞌuejó sin hasta ikꞌuén ti rey Herodes. Ndá xi̱kaha xiteyá ti nkehe chrónka Díos, kꞌuénixja ti sin tsíchronka itén Díos ósé. Tsíndáchro: “Chjasin Egipto kjuákꞌe ti xja̱na ndá kꞌue̱ya̱ha̱.”
Ti rey Herodes kꞌue̱to̱an kixin itsꞌen kaín ixjan
16Ndá kónohe ti rey Herodes kixin ti sin mago la kjuíchꞌia sin, ndá imá kónínkaon chꞌan la kꞌue̱to̱an chꞌan kixin itsꞌen kaín ti xjan ndoa na̱xa̱ chóntahya yaá nánó tjejó Belén éxi ti nánó chónta ti ixjan tsíchronka ti sin mago. 17Ndá xi̱kaha xiteyá ti nkehe tsíkjin chꞌin Jeremías, ndáchro:
18 # Jer. 31:15. *Kuíhin sin itén ijnko chojni, chjasin Ramá
tsjánka kixin siín nchónhña kjuaxikaon,
ti tjan Raquel tsjánkàma̱ ti xje̱en.
La kohya nkexro tsjacha tsonixje̱he̱ tjan kixin kaín ixjan la ikꞌuén xjan.
19Ndá chrꞌéxi̱n ti ó ikꞌuén ti rey Herodes, la kotáchrién chꞌin José kꞌuíkonxín ijnko ángel kuènté Ìnchéni ti na̱xa̱ kjuákꞌe chꞌan Egipto, la ndáchro:
20―Tꞌàya, la ikjan Israel, sátjiko̱a ti ixjan la ko ti ìñé xjan kixin ó kjuixin ikꞌuén ti nkexro chrókꞌóñá ti jehe xjan ―ichro ti ángel.
21Ndá chꞌin José kꞌuàya la sákjuíko ti ixjan la ko ti ìñé xjan chjasin Israel. 22Kjánchó ti kuíhin chꞌan kixin Arquelao mé tꞌe̱to̱an Judea, ti kuékꞌe̱to̱anxín ti itꞌé chꞌan, ti rey Herodes, ndá chꞌin José la chrákon chꞌan la sákjuihya sin ntiha. La kotáchrién chꞌan chrónkaxín Díos kixin sátsji sin Galilea. 23#Mr. 1:24; Lc. 2:39; Jn. 1:45.*Ndá kjuíji sin ntiha la sákjuí sin ijnko chjasin itꞌin Nazaret la ntiha kꞌuejó sin. Mé xi̱kaha xiteyá ti nkehe tsíchronka ti sin kꞌuénixja itén Díos ósé kixin Jesús mé itsꞌin nazareno.

Currently Selected:

Mateo 2: poeNTplus

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy