YouVersion Logo
Search Icon

Matteus 1

1
1
Jesu släkttavla. Hans födelse och hans namn.
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. 2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder; 3Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram; 4Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon; 5Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai; 6Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru; 7Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf; 8Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias; 9Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias; 10Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias; 11Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien. 12Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel; 13Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor; 14Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud; 15Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob; 16Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus. 17Så utgöra släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder. 18Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande. 19Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne. 20Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. 21Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus#Jämför hebr. jeschuá, som betyder frälsning., ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.» 22Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade: 23»Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss). 24När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig. 25Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.

Currently Selected:

Matteus 1: SVEN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy