YouVersion Logo
Search Icon

Majdaiq Saw 1

1
Yehsuh Gihduz dih gyabouh
Luqgyah Saw 3:23-38
1Yehsuh Gihduz dwg gij lwglan Daqveiq,#1:1 Boux Daqveiq neix couh dwg youq gij lizsij neix dih cien bi gaxgonq he, dwg goengjvuengz miz mingz he, caemh dwg Cangqdiq dapwngq goq ij daj ndaw doengh daih gajlaeng de senj boux he okdaeuj yungjyenj guh vuengz hih boux mwnq lo. dwg Yaqbwzlahhanj#1:1 Yaqbwzlahhanj couh dwg boux cojgoeng daeuzdaeuz Hijswzlez vunz he, caemh dwg boux Cangqdiq dapwngq hawj doengh daih gajlaeng de fatdad lailai hwj bienqbaenz aen guek hunghung he hih boux neix lo. dih doengh daih gajlaeng; laj neix dwg de dih gyabouh:
2Yaqbwzlahhanj miz Hijsaj,
Hijsaj miz Yajgoz,
Yajgoz miz Youzdaq caeuq gij goengjlungz nuengxau Youzdaq.
3Youzdaq caeuq mehyah de Dahmaj seng miz Fazlwzswh caeuq Seqlah,
Fazlwzswh miz Hihswhlwnz,
Hihswhlwnz miz Yaqlanz,#1:3 Dineix dih ‘Yaqlanz’ caeuq youq ndaw saw Luqdwz 4:19 dih ‘Lanz’ dwg doengz boux he.
4Yaqlanz miz Yaqmijnazdaz,
Yaqmijnazdaz miz Nazswnq,
Nazswnq miz Sajmaenz,
5Sajmaenz caeuq mehyah de Lahhoz miz Boh'ahswh,
Boh'ahswh caeuq mehyah de Luqdwz miz Ngozbiqdwz,
Ngozbiqdwz miz Yehsih,
6Yehsih miz Daqveiq goengjvuengz neix.
Daqveiq goengjvuengz neix caeuq mehyah Uhliqyaq miz Sojlozmaenz,
7Sojlozmaenz miz Lozboh'anh,
Lozboh'anh miz Yaqbijyaj,
Yaqbijyaj miz Yaqsaj,
8Yaqsaj miz Yozcahfaz,
Yozcahfaz miz Yozlanz,
Yozlanz miz Uhsihyaq,
9Uhsihyaq miz Yozdanj,
Yozdanj miz Yaqhahswh,
Yaqhahswh miz Hihsihgyah,
10Hihsihgyah miz Majnazsih,
Majnazsih miz Yaqmaenz,
Yaqmaenz miz Yozsihyaq.
11Mwh gij vunz Hijswzlez ngaiz gaemh dawz boenq bae Bahbijlwnz hih mwhde, Yozsihyaq miz Yehgohnizyaj caeuq doengh daegnuengx de.
12Ngaiz gaemh dawz boenq bae daengz Bahbijlwnz le, Yehgohnizyaj miz Sajlahdez,
Sajlahdez miz Sojlozbahbwz,
13Sojlozbahbwz miz Yaqbijhiq,
Yaqbijhiq miz Hijliqyaqgingq,
Hijliqyaqgingq miz Yaqsoj,
14Yaqsoj miz Sajduz,
Sajduz miz Yaqgimh,
Yaqgimh miz Hijliz,
15Hijliz miz Hijliqyaqsaj,
Hijliqyaqsaj miz Majdanq,
Majdanq miz Yajgoz,
16Yajgoz miz Yozswz.
Yozswz couh dwg goeng gojyez Majliqyaq,
Majliqyaq couh dwg daxmeh Yehsuh, couh dwg boux heuh Gihduz#1:16 ‘Gihduz’ dwg ‘Cangqdiq baij daeuj hih vuengz’ dih iqswh. dih Yehsuh.
17Ciuq yienghneix suenq hwnjdaeuj, dajlwh Yaqbwzlahhanj daengz Daqveiq itgungh miz cibseiq daih. Yiengq caiq dajlwh Daqveiq daengz mwh gij vunz Hijswzlez ngaiz boenq buen bae daengz Bahbijlwnz hih mwhde, caemh miz cibseiq daih. Caiq dajlwh gij vunz Hijswzlez ngaiz boenq buen bae daengz Bahbijlwnz youq hih mwhde suenq hwnj daengz seng Gihduz caemh dwg miz cibseiq daih.
Miz Yehsuh
Luqgyah Saw 2:1-7
18Laj neix couh dwg geiq mwh seng Yehsuh Gihduz he.
Mwh daxmeh de Majliqyaq caeuq Yozswz dingh guh gvanjbaz, mijyaengz cingqcaen haq hawj Yozswz haem hih mwhde, Hoenzsaenz Cangqdiq cix hawj de mizndang lo. 19Goeng de Yozswz dwg boux lauxsaed simndei simsoh he dih vunz hih; de mbouj siengj hawj Majliqyaq saetnaj, couh siengj caegcaeg caeuq de gaij naeuz mbouj caeuq de guh gvanjbaz lo.
20Hoeng, couh youq mwh de yienghneix naemj hih mwhde, bouxcai Cangqdiq#1:20 Bouxcai Cangqdiq dwg Cangqdiq cauh okdaeuj hih hoenzsaenz, dwg bouxhoiq Cangqdiq. Gyoengqde caemh dawz gij vah Cangqdiq cenz naeuz vunz ni. youq ndaw loq de doiq de naeuz: “Yozswz, gij lwglan Daqveiq, mwngz gaejyungh lau aeu Majliqyaq ma guh yah, aenvih de raek hih laeq lwg neix dwg Hoenzsaenz Cangqdiq soengq hawj de he. 21De gaengjdingq seng miz daeglwg he; mwngz ij an coh hawj de heuh Yehsuh, aenvih de ij gouq gij vunz de daj ndaw coih ok ma.” (‘Yehsuh’ couh dwg ‘gouq vunz’ dih iqswh.)
22Gij saeh neix cingqgawq lingz ok Cangqdiq hawj boux cenz gij vah de naeuz goq naeuz:
23Gaengjdingq ij miz lwgsau mijyaengz caeuq vunzsai ninz goq haem couh miz lwg lo. Gij vunz ij heuh laeq lwg neix heuh Hijmajneiqliq
hih gawq vah neix lo. (‘Hijmajneiqliq’ couh dwg ‘Cangqdiq caeuq raeuz youq’ dih iqswh.)
24Gajlaeng, Yozswz singj le, couh ciuq gij vah bouxcai Cangqdiq raengq hih yienghmwnq bae aeu Majliqyaq ma guh yah lo. 25Hoeng, de youq mwh Majliqyaq mijyaengz seng lwg mwhde, de itcig cungj mij caeuq de ninz goq. Couh yienghneix, laeq lwg neix seng okdaeuj le, Yozswz couh an coh hawj de heuh Yehsuh.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy