PSALMEN 95
SV-RJ
95
Opwekking om God te loven
1Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.
2Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen.
3Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning boven alle goden;
4 # Job 26:6. In Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en de hoogten der bergen zijn Zijne;
5Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt; en Zijn handen hebben het droge geformeerd.
6Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.
7 # Ps. 100:3. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. #Hebr. 3:7.Heden, zo gij Zijn stem hoort,
8Verhardt uw hart niet, #Ex. 17:7. Num. 20:1, 3, 13. Deut. 6:16.gelijk te Meríba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn;
9Waar Mij uw vaders verzochten, #Hebr. 3:9.Mij beproefden, ook Mijn werk zagen.
10 # Hebr. 3:17. Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet.
11Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!

De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen, Nederland, 2018.

Learn More About Statenvertaling Jongbloed-editie