Matyu 1
TIF

Matyu 1

1
Yesus ami awil-fakal win kaata ko
Luk 3:23-38, Rom 9:5
1Yesus ami awil-fakal win namti kaldak bombe kemin, Yesus ali King Devit ami man loop ale; Devit ata Abraham ami man loop kelin kemin. 2Abraham ali Aisak ami aalap ale; Aisak ali Jekop ami aalap ale; Jekop ali Juda so almi kiim anung maakup nikil imi aalap kesa. 3Kemin, Juda ali Peres so, Sera so, awaang man imi aalap ale; Tama uli awaang man alep imi awak ko. Ale, Peres kaali, Hesron ami aalap kesa; Hesron ali Ram ami aalap. 4Yak Ram kaali, Aminadap ami aalap kesa; Aminadap kaata, Nason ami aalap. Nason ali Salmon ami aalap. 5Salmon kaali, Boas ami aalap ale; Rahap uta Boas almi awak aa, Boas ali Obet ami aalap, mep Rut kuuta Obet ami awak; kanolin kemin, Obet kaali, Jesi ami aalap kesa. Ale, 6Jesi kaali, King Devit ami aalap kesa. Kemin, King Devit kaali, Solomon ami aalap kesale, Baseba uta Solomon ami awak namti kabuu. Yak kamasi kaali, Baseba kuuli, tunum kusnum Uria ami kalel; la ilom ale, kulaali, King Devit ata kuluulaya ami kalel kesu no. 7Solomon ayo Rehoboam ami aalap kesa; Rehoboam kaali, Abiya ami aalap; Abiya kaali Asa ami aalap. 8Asa kaali, Jehosafat ami aalap ale; Jehosafat ali Joram ami aalap. Joram ali Usia ami aalap ale, 9Usia kaa Jotam ami aalap ale; Jotam kaa Ahas ami aalap ale; Ahas ali Hesekia ami aalap. 10Hesekia kaa Manase ami aalap: Manase kaali, Amos ami aalap; Amos kaali, Josaya ami aalap. 11Josaya kaali, Jekonia so almi ilem anung maakup nikil imi aalap kesip. Kemin, Jekonia asole, almi muuk maakup inin so, nikil kiili bom-biliwa, Israel tunum imi waasi Babilon kayaak tunum iyo, baa tal Israel-miin yemum o, kalalip baa tal daalip din-bomdipla, Babilon ita ita ke Israel-miin iyo kabaak baniwa, fuku tibii sok de-yim-tama bilin Babilon ilmi abip ma ma kaptam daa-daa-kemsip ko.
12Kanola, Babilon kasel ili Israel-miin imi sok de-yimu imbilin ilmi abip tiiliwa, Jekonia ayo Sealtiel ayo duulaya, Sealtiel ayo Serubabel ami aalap kelale; 13Serubabel kaali, Abiut ami aalap kelale; Abiut kaata, Eliakim ami aalap; Eliakim ali Aso ami aalap. 14Aso kaali, Sadok ami aalap; Sadok kaata, Akim ami aalap; Akim kaali, Eliut ami aalap; 15Eliut kaata, Eleasa ami aalap kesa; Eleasa kaali, Matan ami aalap; Matan kaali, Jekop akal alik awasekim ami aalap. 16Jekop kaali, Josep ami aalap; Josep ami kalel Maria uta Yesus kaa duusu. Kemin, Yesus kaali, God ata uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist o, akan-kaan-umbip kaata ko.
17Abraham ami loop tap-tiisa kaali, man loop ayo tiila yak aba umbital Devit ami diim kuyaku dilit kalasuu kaalile, man loop tap-tiimin almi-kup tal aba tam mitkal kemin, ulultap, kanola Devit ami loop tap-tiise kaakal man loop tiila yak aba toop Babilon kasel imi tilsip kuyaku ditang kalasuu kaa man loop tap-tiimin ulmi-kup tal aba tam mitkal kaltoop ata ukosu. Kemin, Babilon kayaak ita taba Israel-miin imi waasi keyinsip. Kemin, iyo tal sok iluu imbi bilin Babilon ilmi abip ma ma kawu yim-tiibi keyiliwa, bom-biisip ulultap kemin, abip Babilon unsip kaali, kabaku man loop tiptin yakyak umbital God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist ami duusu diim kuyaku dilit kalsu kaali, man loop ukamin ulmi-kup tal aba tam mitkal uku no, kesu ko.
Maria umi Yesus duusu kaami sang kaata ko
Luk 2:1-7
18Kamosinim Yesus Kraist duusu namti kalano-som ko. Awak Maria kuuli, Josep ami weng-kup baaliwa bombu. La, atin kuluu kuyak tabep mola uso bomdip sin-yaamakin disa; bom-iliple, kulaa God ami Sinik Tambal ayo tal Maria umi iipyak tem unaya, ukol utamu yi, Kaa kumunbi kala kalale, 19umi imak Josep kayi kala weng tik-daanbip ayo, ti tunum tambalim kemin, ayo mep weng kaluuta boko ku-fatap-daalila, alik iyo weng saniwale, Maria uyo suu duk-duulamu no, kala duluuma ilomdi bamyaal tap unang kuu kewon i! 20kalala, kanolin aket kaata fuku-daka-bam ilale, Dukum ami ensel ma dabaala tal lom dulun weng bokola ko: Devit ami man loop Josep kapyo, kapni kalel o, kala weng baap-ta-silip Maria uyo man so kebu te! Katale, man mat tem kabak bombe kaali, God ami Sinik Tangbal alta tal umi iipyak tem unala kumun so kebu. Kemin, kabi suunin disa; kalel uyo kuluulan aa! 21Bom bii man kaa duulokomu kaata, almi unang tunum alik imi kukup mafak uyo takan-tiiyila yak banula, yim-buulokoma. Kabi ami win kaa bokola-lomdap ata dong dokoyilala yim-buu-laamin tunum o, kala-lomdap Yesus o, akan o, kala kanum bokola ko.
22Siin sawaayak kaptoowu Dukum ayo almi weng ku-fatap-dakamin tunum profet o, kala-laabip Aisaya ami weng ma bokolaya ata God ami Sukon Tem kabaku dolsa namti kulu tituun-kup tiltam tabasu. 23Kemin, sawaayak kaali boko-lomda:
Ti kaa utamin! Bii am ma daanula unang ma, tunum so ma sin-laamin disa, bom-ilomdula kawu, man kum-alomdu man tunum kemin, man duulokomu kaami win kaa Emanuel o, akokomip o,
kalala kanum bokosa. Kemin, win kabak-ami miit kaali, God ayo nuso bombe no, kalsu ko.
24Kemin, Josep ayo akan-bom ilala, Kamokim ami ensel ami lom dulun weng bokola kaata, weng san-somdala, dakela tam-tiin yak kalel uyo kuluula katale, 25kalel uso ma sin-laamin dinim, bom-ilom man ayo duluula, Josep ayo man ami win ayo bokola-lom: Yesus o, ansa ko.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tifal

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.