YouVersion Logo
Search Icon

Mëccëe 1

1
Caasamuncii Yéesu
1Níilii caasamuncii Yéesu Kiristaa, kucaasamunkii Dëwít, ee Dëwít yiima en kucaasamun Abarahamɗa, wërí wii: 2Abaraham límmba Ísaak. Ísaak límmba Yakoop. Yakoop límmba Yúdaa, ya na ɓikëmëeŋkíci 3Yúdaa límmba Farees na Sara, eewɓa teeksee Tamaꞌ. Farees límmba Esarom. Esarom límmba Aram. 4Aram límmba Amínadap. Amínadap límmba Naason. Naason límmba Salmoon. 5Salmoon laakka na Rahap Boos. Boos laakka na Rut Yobet. Yobet límmba Yesee. 6Yesee límmba buuꞌ Dëwít. Dëwít laakka na ɓeti Úríꞌ Salmoon. 7Salmoon límmba Robowaan. Robowaan límmba Abíyaa. Abíyaa límmba Asaf. 8Asaf límmba Yosafat. Yosafat límmba Yoraam. Yoraam límmba Osiyaas. 9Osiyaas límmba Yotaam. Yotaam límmba Akaas. Akaas límmba Esekíyaas. 10Esekíyaas límmba Manasee. Manasee límmba Amoos. Amoos límmba Yosiyaas. 11Yosiyaas límmba Yekoñaas na ɓikëmëeŋkíci ga jamaanaa ɓu-Isarayeel toolohu na dooli ga kúlkaa Babíloonɗa.
12Ga waa ɓu-Isarayeel toolu Babíloonɗa, Yekoñaas límmba Salaceel. Salaceel límmba Sorobabeel. 13Sorobabeel límmba Abíyút. Abíyút límmba Elíyakím. Elíyakím límmba Aasooꞌ. 14Aasooꞌ límmba Sadok. Sadok límmba Akím. Akím límmba Elíyút. 15Elíyút límmba Eleyasaaꞌ. Eleyasaaꞌ límmba Matan. Matan límmba Yakoop. 16Yakoop límmba Yoseef, ƴaal Mariyaama, yaa en eew Yéesu yii ɓaysi Kiristaaniiɗa.
17Iñaa aboh ga Abaraham bi ga buuꞌ Dëwít, laakin kon jamaanu-ɓoꞌ cidaaŋkaah na cinikiis; lëehíꞌta iñaa aboh ga buuꞌ Dëwít bi ga daa ɓu-Isarayeel toolohu na dooli ga kúlkaa Babíloonɗa laakin jamaanu-ɓoꞌ cidaaŋkaah na cinikiis, ee ɓaawaagaɓa ga kúlkaa Babíloon bi ga kilímukkaa Kiristaanii, laakin jamaanu-ɓoꞌ cidaaŋkaah na cinikiis.
Kilímukkaa Yéesu
18Kilímukkaa Yéesu Kiristaa laakoh anee: Eeci Mariyaama enee jowu Yoseef. Ee balaa ɓa bok túuyaa, Mariyaama ennda na look ga tumeenaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 19Yoseef fiilaagari enee ɓoꞌ yijúwíꞌ, ee iñaama tah ya waaréeríiri kiwíiñ ga fíkíi ɓuwaa, ya nammbari kiheel kifoñ ee ken yéegoo. 20Lak ya yaa lís kihalaat ga iñaama, dalla kilaak malaakaa Haꞌmudii, yaa feeñukki ga ɗuuƴ heeƴ, woꞌꞌari an:
- Yoseef, kucaasamunkii Dëwít, kaa niik kiɓeɓ Mariyaama ya en ɓetifu ndaga lookaa ya ɓayɗa meyoh ga tumeenaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 21Ya hay kilaak kowu kiƴaal, ee fu teekanka Yéesu, ndaga yërí ƴah kimúsal ɓuwiigari ga baakaaꞌciigaɓa.
22Tóoh iñcaama laakka doonaa iñaa Haꞌmudii, woꞌee kooroh ga kúuwkaa sëldíiga-Koohaaɗa mat. 23Ya woꞌee an:
«Oomaa-jowaa ínohoo ƴaal hay kiꞌen na look,
ya laak kowu kiƴaal
kaa ƴah kiteeku Emanuweel.»
Teekaama wërí en “Kooh yii naruu.”
24Ga waa Yoseef yúudukɗa, ya tummba fodaa daa malaakaa Haꞌmudii nakeerikaɗa: ya haydohha ɓetici Mariyaama kaanci. 25Wayee ya ínohhiiri bi ga daa Mariyaama laak kowu kiƴaalɗa, ya teekkaka Yéesu#1: 25 Yéesu ga kiꞌEbërëe, waaꞌ kiwoꞌ «kimúsal, kisom.».

Currently Selected:

Mëccëe 1: SNFDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy