YouVersion Logo
Search Icon

Sô-phô-ni 3

3
Sự Nỗi Loạn của Giê-ru-sa-lem và Sự Cứu Chuộc
1Khốn cho Giê-ru-sa-lem,
là thành phố áp bức, nổi loạn và đầy tội lỗi.
2Nó khước từ không nghe tiếng gọi,
nó không chịu sửa dạy.
Nó không tin cậy Chúa Hằng Hữu,
không đến gần Đức Chúa Trời mình.
3Những lãnh đạo nó giống như sư tử gầm thét.
Các thẩm phán nó như muông sói ban đêm,
chúng không chừa lại gì đến sáng mai.
4Các tiên tri nó kiêu căng, phản trắc.
Các thầy tế lễ nó làm nhơ bẩn Đền Thánh và bẻ cong luật pháp.
5Chúa Hằng Hữu công chính đang ngự giữa đất nước nó,
Ngài không làm điều ác.
Mỗi buổi sáng, Ngài thi hành công lý,
Ngài chẳng bao giờ thất bại.
Tuy nhiên, người ác vẫn không biết xấu hổ.
6Chúa Hằng Hữu phán: “Ta đã tiêu diệt nhiều nước,
hủy phá các tháp cao, lũy mạnh.
Ta làm cho các phố xá hoang vắng
không một người lai vãng.
Các thành phố nó điêu tàn,
không còn ai cư trú.
7Ta nghĩ: ‘Chắc hẳn ngươi sẽ kính sợ Ta.
Ngươi sẽ chịu sửa dạy.
Nhà cửa ngươi khỏi bị hủy phá
và tai họa Ta định giáng xuống cho ngươi sẽ bị bãi bỏ.’
Nhưng không, chúng lại dậy sớm để tiếp tục những việc đồi bại.”
8Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán:
“Ngươi hãy đợi Ta
cho đến ngày Ta vùng dậy bắt mồi.
Ta quyết định tập họp các vương quốc trên đất
và đổ trên chúng cơn thịnh nộ
và cuộc đoán phạt nóng bỏng của Ta.
Cả thế giới sẽ bị ngọn lửa ghen của Ta thiêu hủy.
9Lúc ấy, Ta sẽ thánh hóa môi miệng các dân tộc,#3:9 Ctd các nước
để chúng kêu cầu Danh Chúa
và cùng phục vụ Ngài.
10Những người thờ phượng Ta
bị tản lạc bên kia các sông Ê-thi-ô-pi
sẽ đem lễ vật#3:10 Nt lễ vật bằng thực phẩm về dâng lên Ta.
11Ngày ấy, ngươi sẽ không còn hổ thẹn
về các việc mình làm,
tức là các lỗi lầm chống lại Ta.
Vì lúc ấy, Ta sẽ loại bỏ những người vênh váo
và tự kiêu khỏi giữa ngươi.
Trên núi thánh Ta,
sẽ không còn thói kiêu ngạo.
12Ta cũng sẽ để lại giữa ngươi một dân nghèo nàn yếu đuối,
họ sẽ tin cậy Danh Chúa Hằng Hữu.
13Người Ít-ra-ên còn sót lại sẽ không làm ác;
họ sẽ không nói dối,
cũng không có lưỡi lừa gạt trong miệng mình.
Vì họ sẽ ăn ngon ngủ yên,
không còn ai làm họ sợ hãi.”
14Con gái Si-ôn, hãy hớn hở;
Ít-ra-ên, hãy reo vui!
Con gái Giê-ru-sa-lem, hãy phấn khởi mừng rỡ.
15Chúa Hằng Hữu đã ân xá các ngươi
và dẹp sạch thù nghịch các ngươi.
Chính Chúa Hằng Hữu là Vua của Ít-ra-ên,
đang ngự giữa các ngươi!
Nên ngươi không còn sợ hãi nữa.
16Ngày ấy, có tiếng phán bảo Giê-ru-sa-lem:
“Si-ôn, đừng sợ hãi. Tay ngươi đừng xụi xuống.
17Vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của ngươi,
đang ngự giữa ngươi.
Ngài đầy quyền năng giải cứu.
Ngài sẽ vui mừng vì ngươi,
tình yêu Ngài sẽ cho ngươi yên tĩnh.
Ngài sẽ hát mừng vì yêu mến ngươi.
18Ta sẽ tập họp những người đang than khóc
vì không dự được ngày đại lễ.#3:18 Ctd những người bị hoạn nạn tại một địa điểm đã ấn định Họ là một gánh nặng,#3:18 Nt họ đều đến từ người
và một điều trách móc cho người.
19Khi ấy, Ta sẽ có biện pháp#3:19 Nt sẽ điều đình với những người áp bức ngươi.
Ta sẽ giải cứu những người yếu và què quặt,
triệu tập những người bị xua đuổi.
Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh
trong các xứ đã sỉ nhục họ.
20Khi ấy, Ta sẽ đem ngươi trở về,
tập họp dân ngươi lại.
Ta sẽ làm cho ngươi nổi danh
và được khen ngợi giữa tất cả các dân tộc trên đất,
khi Ta đem dân lưu đày trở về ngay trước mắt ngươi.
Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy