Xa-cha-ri 13
KTHD

Xa-cha-ri 13

13
Rửa Sạch Tội Lỗi
1“Ngày ấy sẽ có một suối nước cho nhà Đa-vít, và người Giê-ru-sa-lem là suối để rửa sạch tội lỗi, nhơ bẩn.”
2Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: “Trong ngày ấy, tên của các thần tượng sẽ bị Ta xóa sạch khỏi đất này, không ai còn nhớ đến nữa. Tiên tri giả và uế linh cũng bị trừ diệt. 3Nếu có ai còn giả nói tiên tri, cha mẹ ruột người ấy sẽ nói: ‘Con phải chết, vì con dám nhân danh Chúa Hằng Hữu để nói dối,’ rồi cha mẹ sẽ giết nó đi.
4Ngày ấy, các tiên tri này sẽ hổ thẹn vì khải tượng mình thấy. Họ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để giả dạng tiên tri nữa. 5Họ sẽ nói: ‘Tôi không phải là tiên tri; tôi chỉ là nông phu. Vì ruộng nương vốn thuộc về tôi từ thuở bé.’ 6Nếu có người hỏi: ‘Tại sao ông bị thương trên tay?’ Người sẽ đáp: ‘Đây là vết thương tôi bị tại nhà người bạn!’”
Bầy Chiên Chạy Tán Loạn
7Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Lưỡi gươm ơi, hãy nổi dậy đánh người chăn của Ta,
đánh người bạn#13:7 Ctd người cộng tác Ta.
Đánh hạ người chăn,
cho bầy chiên chạy tán loạn,
Ta sẽ trở tay đánh những chiên con.
8Hai phần ba dân số trong toàn xứ
sẽ diệt và chết,” Chúa Hằng Hữu phán.
“Nhưng một phần ba được sống sót.
9Ta sẽ đem phần ba này qua lửa,
và khiến họ tinh sạch.
Ta sẽ luyện họ như luyện bạc,
thử họ như thử vàng.
Họ sẽ kêu cầu Danh Ta,
và Ta sẽ trả lời họ.
Ta sẽ nói: ‘Đây là dân Ta,’
và họ sẽ thưa: ‘Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời chúng con.’”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại