Xa-cha-ri 12:10

Xa-cha-ri 12:10 KTHD

Ta sẽ đổ Thần ân sủng và cầu xin trên nhà Đa-vít và trên Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ đứng nhìn Ta, là Đấng họ đã đâm, và sẽ khóc thương như người khóc con một, khóc đắng cay như khóc con đầu lòng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:10