Xa-cha-ri 10:12

Xa-cha-ri 10:12 KTHD

Ta sẽ cho họ cường thịnh trong Chúa Hằng Hữu, đi đâu họ cũng mang danh hiệu Ngài. Ta, Chúa Hằng Hữu, phán vậy!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share