Xa-cha-ri 10:10

Xa-cha-ri 10:10 KTHD

Ta sẽ đem họ về từ Ai Cập và tập họp họ từ A-sy-ri. Ta sẽ cho họ lập nghiệp lại trong xứ Ga-la-át và Li-ban cho đến khi họ sống chật đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share