Tích 1:16

Tích 1:16 KTHD

Họ khoe mình hiểu biết Đức Chúa Trời, nhưng hành động lại chối bỏ Ngài. Họ thật đáng ghét, ngang ngược, không thể làm một việc thiện nào cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share