Tích 1:11

Tích 1:11 KTHD

Cần phải ngăn chặn họ vì họ chỉ vì tiền tài mà dạy dỗ những điều sai lạc, khiến nhiều gia đình lìa bỏ chân lý Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share