Khải Huyền 8:9

Khải Huyền 8:9 KTHD

Một phần ba sinh vật trong biển bị chết, và một phần ba tàu bè bị tiêu diệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share