Thi Thiên 99
KTHD

Thi Thiên 99

99
Thi Thiên 99
Ca Ngợi Chúa Thành Tín
1Chúa Hằng Hữu là Vua!
Mọi dân tộc hãy run sợ!
Ngài ngự trên ngôi giữa các chê-ru-bim.
Hỡi đất hãy rúng động!
2Giữa Si-ôn, Chúa Hằng Hữu oai nghi,
trước muôn dân, Ngài cao cả vô cùng.
3Hãy ngợi tôn sự vĩ đại và Danh đáng sợ của Ngài.
Vì Danh Ngài là thánh!
4Vua rất uy dũng, Đấng yêu công lý,
Ngài thiết lập vững lẽ công bằng.
Cầm cân nẩy mực với công lý
và công chính giữa các đại tộc của Gia-cốp.
5Hãy tán dương Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta!
Dưới chân Chúa, cúi đầu thờ phượng, vì Ngài là Thánh!
6Môi-se và A-rôn ở giữa các thầy tế lễ của Chúa;
Sa-mu-ên cũng được gọi trong Danh Ngài.
Họ thiết tha cầu khẩn Chúa Hằng Hữu,
và Ngài liền đáp lời họ.
7Từ trụ mây Chúa phán với Ít-ra-ên,
họ tuân theo các luật pháp và mệnh lệnh Ngài.
8Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng con đã đáp lời họ.
Chúa là Đức Chúa Trời hay thứ tha,
nhưng giới luật kỷ cương, Ngài không thể bỏ qua.#99:8 Ctd Chúa báo trả việc họ làm
9Hãy suy tôn Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta,
và tôn thờ trên núi thánh trong Giê-ru-sa-lem,
vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Thánh!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.