Thi Thiên 86:8

Thi Thiên 86:8 KTHD

Lạy Chúa, không có thần nào giống Chúa. Chẳng ai làm nổi công việc Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share