Thi Thiên 86:17

Thi Thiên 86:17 KTHD

Xin cho con dấu hiệu phước lành. Để những ai ghét con sẽ hổ thẹn, vì Ngài, ôi Chúa Hằng Hữu, đã giúp đỡ và an ủi con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share