Thi Thiên 86:14

Thi Thiên 86:14 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, bọn kiêu ngạo nổi lên; bọn hung bạo tìm kế giết con. Họ chẳng cần đếm xỉa đến Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share